نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تعهد سازمانی با هوش هیجانی با رویکرد تفکر استراتژیک

دوره 8، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 89-102

محمود محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ حسین اسدی؛ الهام واحدی