کلیدواژه‌ها = چابکی
تعداد مقالات: 4
1. چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 13، شماره 43، بهار 1397، صفحه 43-56

عباس طلوعی اشلقی؛ شهرزاد طیاران؛ رضا رادفر؛ علیرضا پورابراهیمی


2. طراحی مدل اندازه گیری چابکی با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)

دوره 11، شماره 37، پاییز 1395، صفحه 81-100

رحیم قاسمیه؛ امیرعباس سامی نیا؛ محمد حسن همتی طاحونه؛ ابوالفضل کویری بیدگلی


4. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی