ارزیابی و انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از DEMATEL & TOPSIS (مطالعه موردی: مجتمع فولاد گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی بندر انزلی، دانشکده مهندسی صنایع، بندر انزلی، ایران

2 دکتری تخصصی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی بندر انزلی، دانشکده مهندسی صنایع، بندر انزلی

چکیده

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی، توجه دولت ها، مشتریان و سازمان ها را به خود جلب نموده و منجر به اهمیت یافتن رعایت الزامات زیست محیطی در تولید محصولات گشته است از آنجا که بخش عمده ای از مواد و اجزا تشکیل دهنده محصولات از تامین کنندگان بیرونی تامین می شوند توجه به معیارهای زیست محیطی در فرآیند تامین مهم می نماید. سبزکردن زنجیره تامین فرصتی است برای کسانی که نگران موضوعات مصرف پایدار و عملکردهای تجاری محیطی اند. برای محاسبه وزن و رتبه بندی معیارها از تکنیک TOPSIS، ارتباط بین معیارها از تکنیک DEMATEL استفاده گردید. پس از تعیین وزن معیارها کیفیت بیشترین امتیاز و عملکرد زیست محیطی کمترین امتیاز را بدست آورد و پس از رتبه بندی معیارها مدیریت محیط زیست بیشترین امتیاز و لجستیک معکوس کمترین امتیاز را بدست آورد. رابطه علت و معلولی معیارهای انتخاب تامین کننده سبز در مجتمع فولاد گیلان نشان می دهد که تاثیر پذیری لجستیک معکوس، عملکرد زیست محیطی و هزینه از سایر معیارها بیشتر است و همچنین تاثیرگذاری معیارهای عملکرد زیست محیطی، هزینه، همکاری با تامین کننده از سایر معیارها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Supplier Evaluation and Selection Using TOPSIS & DEMATEL (Case Study: Fulad Gilan Company)

نویسندگان [English]

  • Sara Abbaszadeh Tavassoli 1
  • Soroush Avakh Darestani 2
  • Mitra Abbaszadeh Tavassoli 3
1 M.S in Industrial Engineering, Islamic Azad University of Bandar Anzali international units, Industrial Engineering Department, Bandar Anzali, Iran
2 PhD of Industries, Islamic Azad University of Qazvin, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, , Iran
3 S in Industrial Engineering, Islamic Azad University of Bandar Anzali international units, Industrial Engineering Department, Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

An important factor of survival in today’s competitive environment is to reduce production costs of products. Choosing the right suppliers can significantly reduce procurement costs and increase the competitiveness of the organization. Increasing concerns about environmental warnings have attracted the attention of customers, governments, and organizations and resulted to take care about environmental requirements for products production.  As the majority of products components and its material supply from external suppliers, consideration of supply process indicators is important. Greening supply chain process is an opportunity for those people are taking care of sustainable demand and environmental business performances. We employed TOPSIS to weight and rank and DEMATEL to evaluate relationships of indicators. After computing the weight of indicators, quality received the highest score, as well as environmental performance, achieved the lowest score in our evaluation. After ranking indicators, it has resulted that environmental management and reverse logistic received the highest and lowest in our assessment. The cause and effect relationship of supplier selection indicators in Fulad Gilan Company shows that the reverse logistic, environmental performance as well as cost are the most unaffected rather than other indicators and also the impact of environmental performance, cost and supplier collaboration are higher than other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supplier selection
  • DEMATEL
  • Environmental requirements
1-      Eltayeb, T., Zailani, S., & Ramayah, T. (2011).  Green supply chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes, Resources, Conservation and Recycling, 55, 495–506.

2-      Hashemi, H., Karimi, A., & Tavana, M. (2014). An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved grey relational analysis, International Journal of Production Economics, 1-43.

3-      Juryan, N., & Khahandeh kar nama, A. (2013). Green supply chain management: necessity or choice, the Sixth National Conference on Environmental Engineering, Tehran, Tehran University Faculty of Environment.

4-      Kannan, D., Jabbour, A., & Jabbour, C. (2014). Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company, European Journal of Operational Research 233, 432–447.

5-      Lin, R. (2013). Using fuzzy DEMATEL to evaluate the green supply chain management practices, Journal of Cleaner Production 40, 32-39.

6-      Lee, A., Kang, H., Hsu, C., & Hung, H. (2009). A green supplier selection model for high-tech industry, Expert System with Applications, 36, 7917–7927.

7-      Momeni, M. (2011). New topics Operations Research, Tehran University Management School Publishing.

8-      Norouzzadeh, Gh., Motamedi, m., & Norouzzadeh, M. (2013). Green supply chain management, competitive challenges of the present century, Second conference Planning and Environmental Management, Tehran, Tehran University Faculty of Environment.

9-      Ranay Kord-e Shuli, H., & Yari Bozanjany, A. (2013). The effect of green marketing mix on green purchasing decisions of consumers (Case Study: Consumers Pegah dairy products company in the city of Shiraz). Journal of Scientific Research of modern marketing. The first issue, pp. 92- 165.

10-  Rostamzadeh, R., Govindan, K., Esmaeili, A., & Sabaghi, M. (2014). Application of fuzzy VIKOR for evaluation of green supply chain management practices, Ecological Indicators 49, 188–203.

11-  Sheu, Jiuh-Biing, Chou, Yi-Hwa and Hu, & Chun-Chia. (2004). An Intergrated Logistics Operational Model for Green-Supply Chain Management, www.Elsevier.com.

12-  Stevels, A. (2002). Green Supply Chain Management Much More Than Questionnaires and ISO 14.001. IEEE, 96-100.

13-  Wanga, X., Chan, H., & Li, D. (2014). A case study of an integrated fuzzy methodology for green product development, European Journal of Operational Research, 1-12.

14-  Zanjirchi, m., Asadian ardakani, F., Azizi, F., & Moravaj, S. (2014). Green and manufacturing industries based on environmental performance assessment framework and phased approach (Case Study: ceramics industry, steel and textile Yazd). Journal of Environmental Studies, 39(1), 39- 52.