بررسی تفکر استراتژیک در پیاده سازی مدل EFQM به واسطه یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، مدرس آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش تفکر استراتژیک در پیاده سازی مدل EFQM به واسطه یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه می پردازد .به این منظور چهار فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش از تفکر استراتژیک به عنوان متغیر مستقل، پیاده سازی مدل EFQM به عنوان متغیر وابسته و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع همبستگی، به لحاظ استراتژی از نوع کمی و به لحاظ ابزار جمع آوری اطلاعات،پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه در سطح کشور به تعداد 35324 نفر می باشد که در سال 1394 مشغول خدمت هستند. نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تصادفی از نوع طبقه ای  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 384 نفر انتخاب و با کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS و Excel و Lisrel به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی، نشان داد که هم تفکر استراتژیک و هم یادگیری سازمانی هر دو تاثیر مثبت بر استقرار EFQM دارد. نتایج برازش مدل پژوهش نیز نشان داد که داده های پژوهش با مدل مفهومی پژوهش برازش دارد و مدل تأیید شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و اینکه هر سه فرضیه فرعی پژوهش مورد تایید قرار گرفتند می توان نتیجه گرفت که تفکر استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم از طریق یادگیری سازمانی روی پیاده سازی مدل تعالی سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Strategic Thinking Role in Implementation of the EFQM Model through Organizational Learning within the Logistics Department of the Ministry of Energy and the Ministry’s Subsidiary Companies

نویسندگان [English]

 • Mehdi Etemadi 1
 • Abdosamad Khodami 2
1 Graduate student, executive management discipline, Islamic Azad University, Khomeyn, Iran
2 PhD of human resource management
چکیده [English]

Present research intends to look into the role of the strategic thinking in the implementation of the EFQM model through organizational learning within the logistics department of the Ministry of Energy as well as the Ministry’s subsidiary companies. To do this, four hypotheses formulation are presented and tested. The present research is based on the three variables: the strategic thinking as the independent variable, implementation of the EFQM model as the dependent variable and organizational learning as the mediator variable. The current research method in terms of applied objective, strategies and data collection is solidarity, quantitative, and survey questionnaire respectively. In this survey, statistical society includes all managers and field staff working for the Ministry of Energy and subsidiary companies in Iran with the number of 35324 persons, who are serving in 2015. Sampling in this study randomly with stratified kind and using Krejcie and Morgan table was designed for 384 people. Data analysis was conducted by applying the software such as SPSS statistical, Excel and Lisrel. The results of the proposed approach showed that strategic thinking and organizational learning both have a positive impact on the establishment of EFQM. Results of the fitting model indicated that the research data are fitting with the research conceptual model, so the model was verified. Based on the results of the hypotheses tests and given the fact that all the three hypotheses of the research were verified it was concluded that the strategic thinking directly and through the organizational learning affected on the implementation of the desired organizational model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic thinking model
 • EFQM
 • Organizational Learning
 • Organizational Excellence
 1. Aalame, S., & Moghaddam, M. )2010(. Survey the relationship between organizational learning and organizational performance, Journal of Management Executive, 1, 102-108.
 2. Ahmadian, A., & Shekari, A.)2012(. Investigate the relationship between depression knowledge, organizational learning and organizational innovation in higher education institutions Yazd, Journal of management organizational culture, 9, 126-132.
 3. Attafar, A., & Forouzan, B. )2014(. The business excellence model Sepahan's vice engineering company Peters and Waterman, Journal of production and operations management, 4, 12-18.
 4. Bavarsad, B. (2014). A Study of the Relationship between Organizational Learning, Strategic Flexibility, Competitive Strategy and Firm’s
 5. Beighzadeh, J., Fardiazar, A., & Fathi, R. (2011). Investigation of effective organizational factors on organizational learning, Journal of human resource management in the oil industry, 4, 12-16.
 6. Borrow, J. (2008). Does total quality management equal organizational learning? Quality Progress, 26 (7), 39-43.
 7. Goldman, E., & Casey, A. (2010). Building a Culture That Encourages Strategic Thinking, sage, Journal of Leadership & Organizational Studies, 17, 119–128.
 8. Golmohammadi, E., Kafcheh, P., & Sultanpanah, H. (2014). Leadership style and strategic thinking at the organizational level, Strategic management studies, 15, 23-29.
 9. Hamidizadeh, M.R., Vazifehdust, H., & Heidarnejad, A. (2014). Evaluating the degree of strategic thinking and its relationship with organizational performance TAPIKO Holding, Second National Conference of accounting and financial management and investment, Tabriz, Iran.
 10. Hosseini, Y. (2013). Providing a model for measuring strategic thinking of manager’s ceramic tile industry with structural equation modeling approach, Journal of Management Executive, 7, 87-93.
 11. Hosseininasab, D., Khedive, A., & Musazadeh, A. (2011). The relationship between learning organization components with students' entrepreneurial attitude, Journal of Education, 12, 34-39.
 12. Hung, R. Y., Lien, Bella Ya-Hui, & McLean, G. N. (2009). Knowledge management initiatives, organizational process alignment, social capital and dynamic capabilities, Advances in Developing Human Resources, 11(3), 320-333.
 13. Jamalzadeh, M., Gholami, Y., & Seif, M. (2009), Investigation of the relationship between organizational intelligence and organizational learning among staff and faculty members of Islamic Azad university area and provide a model to promote organizational learning, Journal of leadership and Educational Administration, 2, 112-119.
 14. Joshan. E., Shahin, A., & Safari. A. (2014), Proposing an integrated model of European Quality Award and Quality Management System Laboratory, The National Conference of billing, Tehran, Iran.
 15. Kazazi, A., & Shoul, A. (2014). Total Quality Management impact on innovation performance: moderating effect of organizational learning, Journal of Management Studies, 23, 71-77.
 16. Kazemi, M. (2013). The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2 (2) , 333-342
 17. Khalegifar, A., & Hajkarimi, A. (2012). The localization system of weighting Foundation Europe qualities in companies covered by the Development and Renovation Organization, Journal of Change Management, 5, 119-126.
 18. Kocoglu, I. (2011). The relationship between organizational learning and firm performance: the mediating roles of innovation and TQM, Journal of Global Strategic Management, 9, 128-133.
 19. Kordnaeij, A., Danaeefard, H., & Delkhah, J. (2014), Strategic renewal: investigating the role of organizational learning, business prospects, 15, 65-69.
 20. Miguel, P. (2006). Quality management through a national quality award framework, The TQM Magazine, 18 (6), 626-637.
 21. Navehebrahim, A., & Hamsaee, S., (2010). Evaluation of scientific centers in the Central Province using the EFQM model, Journal of Educational Leadership and Management, 3, 54-59.
 22. Poursadegh. N., Yazdani. B. (2012). The effect of strategic thinking of senior managers to the success of small and medium enterprises, Journal of strategic management studies, 7, 34-39.
 23. Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance. The International Journal of Quality & Reliability Management, 20(8), 901-918.
 24. Saadati, O., Sayyadi, S., & Ahangari, S. (2014). The relationship between leadership styles of managers with strategic thinking in Kerman public organizations, Journal of management efficiency, 26, 75-81.
 25. Salmaninezhad, R., Daneshvar, M., & Mirfakhredini, H. (2012). Promote corporate culture: Usage pattern of organizational excellence, Journal of management improvement, 1, 44-49.
 26. Sanz-Valle, R., Valencia, N., Jiménez-Jiménez, D., & Perez, P., (2011) Linking organizational learning with technical innovation and organizational culture: Journal of Knowledge Management. 15(6) , 997 – 1015
 27. Seyyedi, R., Babae, A., & Savaghebi, M. (2015). The introduction of new models for evaluating the performance of government agencies, International Conference on Management, Karaj, Iran.
 28. Shams. G., Pardakhtchi, & M., Maleki, H., (2015). The effect on organizational performance through organizational learning organization, Journal of Educational New Thoughts, 10, 30-37.
 29. Steven W. (2000). The learning organization: motivating employees by integrating TQM philosophy in a supportive organizational culture. Leadership & Organization Development Journal. 21(8), 373-378.
 30. Tabarsa, G., Abdali, R., & Hatami, S., (2012). Promotion of organizational knowledge creation: the role of organizational intelligence and organizational learning, Journal of human resource management research, 1, 52-157.
 31. Tymournezhad, K., & Sarihi, R. (2011). The impact of organizational learning on psychological empowerment of the Ministry of Economic Affairs and Finance, Journal of Management Studies improvement and transformation. 62, 45-56.
 32. Valaski J., Malucelli A., & Reinehr S. (2012). Ontologies application in organizational learning: A literature review. Expert Systems with Applications; 39, 7555-7561.
 33. Zarei, H., Jampour, M., & Yazdani, H. (2010). The relationship between the company's strategic orientation and organizational performance using a balanced scorecard approach, Journal of Business Management, 2, 6-11.