بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سازمان ها با توجه به قابلیت هایی که فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش برای آنها دارد، سرمایه گذاری های کلانی برای به کارگیری فناوری اطلاعات نموده اند. یکی از ارزش هایی که سازمان ها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و حجم نمونه آماری 181 نفر می باشد.ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و پایایی تایید شده می باشد. در این تحقیق ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده، پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثرات آن را بر توانمند سازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم. بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با توانمندسازی که شامل: بهبود کیفیت عملکرد، دانش و آگاهی، فرصت های شغلی، استقلال وآزادی کاری، مسئولیت تصمیم گیری، خود کنترلی و توسعه حرفه ای  را شناسایی نمودیم. یافته های این پژوهش نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و  به ترتیب بهبود کیفیت عملکرد (011/0₌ α )، دانش و آگاهی (000/0₌α)، فرصت‌های شغلی (000/0₌α)، استقلال و آزادی کاری(000/0₌α)، مسئولیت تصمیم گیری(002/0₌α)، خود کنترلی(000/0₌α) و توسعه حرفه ای کارکنان (000/0₌α) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در پایان به این نتیجه دست یافتیم که فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان شرکت توزیع  برق داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Effects of Information Technology on Employee’s Empowerment (Case Study: West Regional Electricity Distribution Companies Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Omid Ardalan 1
 • Farhad Vafaei 2
 • Shahram Jenabi 3
 • Mojtaba Almasi 3
1 University of Imam Ali (AS)
2 Assistant Professor, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran
3 Assistant Professor, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

IT organizations have capabilities to create value, so they have made huge investments for the deployment of information technology. One of the values that organizations can create is to use this technology in their organizations in order to empower the employees. The aim of this study is to examine the effects of information technology on the job empowerment. The population consists of staff working at Kermanshah province in the west regional electric distribution company. Using the systematic random sampling method, the sample size is 181 people. The questionnaire’s validity and reliability was measured and approved. In this study, the use of information technology in the organization was studied, so after ensuring its application, its effects on empowering employees were investigated. For this purpose, relevant indicators of empowerment were considered, including improving the quality of performance, knowledge, job opportunities, independence and freedom of action, responsibility, decision-making, self-control and identified professional development. The results of this study showed that the use of IT to improve the quality of performance is (.011 ₌ α), Knowledge (.000₌α), Job opportunities (.000₌α), Independence and freedom of action (.000₌ α), Responsible for deciding (.002₌ α), Self-control (.000₌ α) and professional development of employees (.000₌α) and all show that there is a significant positive relationship. In the end, we conclude that the greatest impact of information technology on improving the quality of electricity distribution companies is the employee’s performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information
 • Information Technology
 • empowerment
 • Employee Empowerment
 • West Regional Electricity Distribution Company
 1. Alvani M. (2008). General Management. Nay Publication, Second Print, Second Edition, Tehran.
 2. Baloh, P and peter, T. (1998). Influence Of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management. Available At: http://www. Informing science.org
 3. Conger, JA and Kanunyo, G. (1998). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy Of Management Review; 13(3):471-482.
 4. Ghazavi, GH and Valli, AA. (2004). Survey the Role of ICT in Social Development and Education Villagers for Conservation. Application of ICT in Rural Conference; Iran. Tehran: Iran University of Science & Technology; p. 139-197.
 5. Ghaedi, Safder. (2006). The Benefits to Employears of Raising work force Basic Skills Levels ICDL. Available at: http://www.tlrp.org/dspace/retriever/177/doe.
 6. Greasley K and Bryman A, and Dainty A, and Price A, and Naismith N, and Soetanto R. (2008).Understanding Empowerment From An Employee Perspective What Does It Mean And Do They Want It?. Team Performance Management; 14(1/2):39-55.
 7. Hanvaisch S, and Sivakumar K, and Tomas G. (2007). The Relation of Learning and Memory with Organizational Performance. Journal of the Academy of Marketing Science; 34(4): p: 219.
 8. Hamidi M, and Sartipi Yarahmadi R. (2013), The Application of Information Technology in Empowering Job in Zone5 Libraries of Azad University. Journal of Knowledge (Library Science and Information Science and Information Technology); 2(5):59-72.
 9. Jamali A, and Irannezhad P, and Jahanian R. (2011). The impact of ICT on empowerment of teachers Bushehr city; 5(2): 41-54.
 10. Lak B, and Javadian R. (2011). Impact of Information Technology Infrastructure on Police Empowerment. Journal of Human Resources Development and Support; 6(19): 10-15.
 11. Mzydabady Farahani AH. (2005). Survey the Effect of Information Technology on Empowerment of Employees (Study of the Social Organization of Qom Province). Tehran: Tehran University; p. 22-28.
 12. Macquarrie K. (1998). Time to Conception in India: Does Women Empowerment Weaken the Influence of Son Preference and Sex Composition. Sydney: Rod Benson; 13(3):471-482.
 13. Orayi Yazdani B. (2002). Mighty making power base displacement in modern organizations. Journal of Management Studies, p: 25-26.
 14. Patru M. (2002). Information and Communication Technology in Education. UNICCO: Asian Development Bank؛ P. 12-17.
 15. Pourhassan Harzandi A. (2006). Evaluation of the effect of information technology on productivity in Sistan and Baluchestan Regional Electric Company's information technology؛ p: 56.
 16. Rasoli Nejad E, and Nori M. (2009). Effects of ICT on employment of Iran. Economic Research, p: 89.
 17. Rapp A, and Ahearne M, and Mathieu J, and Schillewaert N. (2006). The Impact of Knowledge and Empowerment on Working Smart and Working Hard: The Moderating Role of Experience. International Journal of Research in Marketing; 23(3):279-293.
 18. Smith CJ. (2000). The Getting Of Hope: Personal Empowerment through Learning Perm Culture [Phd Thesis]. Melbourne: The University Of Melbourne.
 19. Thatcher ME, and Oliver JR. (2001). The Impact of Information Technology on Quality Improvement, Productivity, and Profits: An Analytical Model of a Monopolist. Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (CD/ROM); January 3-6; Hawaii. IEEEXplore; P. 1-10.
 20. Zayer kabeh SA, and Albabaie AM, and Dorraj NI. (2014). Development impact of information technology on employee empowerment and commitment. IRAN: The university tehan, 93-95.

دوره 12، شماره 39
بهار 1396
صفحه 93-106
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1395
 • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1396