ارائه یک فرایند سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده های فازی برای مکان یابی سایت های نیروگاه خورشیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

به وجود آمدن صفحه های خورشیدی را می توان نقطه عطفی در بهره گیری از انرژی های پاک دانست. حفاظت از محیط زیست، عدم تولید انواع آلودگی ها و کارامد بودن صفحه های خورشیدی، آنها را به یکی از وسایل نوین و مهم تولید انرژی الکتریکی در بسیاری از نقاط جهان تبدیل نموده است. در این مقاله، به دنبال روشی جهت تعیین مکان هایی برای احداث سایت های نیروگاه خورشیدی هستیم و برای این کار از یک فرایند سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده های (DEA) دو مرحله ای تحت شرایط عدم اطمینان استفاده می کنیم و در نهایت رویکرد را بر روی یک مطالعه موردی اجرا می نماییم. با استفاده از روش پیشنهادی بهترین و مؤثرترین محل برای سایت تولیدی نیروی خورشیدی مورد مطالعه انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hierarchical Fuzzy Data Envelopment Analysis to Locate the Solar Power Sites

نویسندگان [English]

 • Navid Rafiei 1
 • Mahtab Sherafati 2
1 PhD Student in Industrial Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial engineering, Collage of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The creation of solar panels can be a turning point in the use of clean energy. Environmental protection, non-polluting, and efficiency of solar panels cause that they have been one of the important and novel means of electrical power generation in many parts of the world. In this paper, a hierarchical data envelopment analysis process is applied to determine the most efficient location for the solar power sites under uncertainty environment. Finally, the proposed approach is conducted for a real case study and the best and the most effective location is chosen for solar power generation site.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Solar Energy
 • Location
 • Hierarchical Process
 • Data envelopment analysis
 1. Afshartous, D., Guan, Y., & Mehrotra, A. (2009). US Coast Guard air station location with respect to distress calls: A spatial statistics and optimization based methodology. European Journal of Operational Research, 196(3), 1086-1096.
 2. Aras, H., Erdoğmuş, Ş., & Koç, E. (2004). Multi-criteria selection for a wind observation station location using analytic hierarchy process. Renewable Energy, 29(8), 1383-1392.
 3. Choudhary, D., & Shankar, R. (2012). An STEEP-fuzzy AHP-TOPSIS framework for evaluation and selection of thermal power plant location: A case study from India. Energy, 42(1), 510-521.
 4. Demirel, T., Demirel, N. Ç., & Kahraman, C. (2010). Multi-criteria warehouse location selection using Choquet integral. Expert Systems with Applications, 37(5), 3943-3952.
 5. Domschke, W., & Drexl, A. (2013). Location and layout planning: An international bibliography (Vol. 238): Springer Science & Business Media.
 6. Gamboa, G., & Munda, G. (2007). The problem of windfarm location: A social multi-criteria evaluation framework. Energy policy, 35(3), 1564-1583.
 7. Jiménez, M., Arenas, M., Bilbao, A., & Rodrı, M. V. (2007). Linear programming with fuzzy parameters: an interactive method resolution. European Journal of Operational Research, 177(3), 1599-1609.
 8. Saaty, T. L. (2000). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process (Vol. 6): Rws Publications.
 9. Sueyoshi, T., & Goto, M. (2011). Measurement of Returns to Scale and Damages to Scale for DEA-based operational and environmental assessment: How to manage desirable (good) and undesirable (bad) outputs? European Journal of Operational Research, 211(1), 76-89.