اولویت‌بندی سطح عملکرد تکنولوژی شرکت‌های خودروسازی ایران با استفاده از رویکرد (PANDA-FANP-FVIKOR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران

2 گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

آشکار شدن اهمیت روزافزون تکنولوژی به‌ویژه پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم و نقش آن به‌عنوان یکی از عوامل مهم کسب قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و تولید ثروت، باعث گردید توجه زیادی به ابعاد مختلف تکنولوژی جلب شود. در خصوص ارزیابی تکنولوژی در بنگاه‌ها بررسی‌های اندکی به‌عمل‌آمده است. هدف ‌پژوهش حاضر ارائه یک ‌مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت ارزیابی عملکرد سطح تکنولوژی صنایع خودروسازی ایران با استفاده از تکنیک VIKOR-ANP فازی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 25 نفر از مدیران ارشد تولید و فناوری اطلاعات و تکنولوژی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تشکیل می‌دهند. ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش پرداخته سپس با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه به غربال‌سازی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی سطح تکنولوژی صنایع خودروسازی ایران پرداخته شد. نتایج حاصل از وزن‌دهی به ابعاد با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی نشان می‌دهد که شاخص توانمندی خلاقیت رتبه اول و شاخص‌های: توانمندی طراحی مهندسی، توانمندی ساخت، توانمندی تولید، توانمندی‌های بازاریابی و فروش، توانمندی خدمات‌رسانی، توانمندی اکتساب و توانمندی پشتیبانی به ترتیب، رتبه‌های دوم تا هشتم را کسب نمودند. نتایج این تحقیق می‌تواند دید جامعی به تصمیم‌سازان خصوصاً مدیران و کارشناسان خودروسازی ارائه نماید. همچنین در بررسی عملکرد تکنولوژی آن‌ها را یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Technological Performance of Iran’s Automotive Companies using PANDA-FANP-FVIKOR Approach

نویسندگان [English]

 • Ammar Feyzi 1
 • Ehsan Sadeh 2
1 Ph.D. student of Industrial Management, Production and Operations Orientation, Faculty of Management, Islamic Azad University, Saveh Branch, Iran
2 Department of Management, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

The growing importance of technology, especially after the World Wars I and II and its role as an important factor for obtaining military, political, and economic power and wealth creation, attracted much attention to different aspects of technology. Few studies have been conducted concerning technology assessment in firms. This article aimed to propose a fuzzy multi-criteria decision-making model in order to assess Iran's automotive industry performance using the fuzzy VIKOR-ANP technique. The statistical population consisted of 25 IT and technology senior managers working in Iran Khodro, SAIPA Co., and Pars Khodro Co. First, we reviewed the literature. Then, the dimensions and indicators of technology assessment were extracted in Iran's automotive industry using Delphi. The results of weighting dimensions using ANP showed that Creativity Capability scored the top followed by Engineering Design Capability, Manufacturing Capability, Production Capability, Marketing and Sales Capability, Service Capability, Acquisition and Support Capability, respectively. The results can provide a holistic view of decision makers especially those working in the automotive industry. It can also help the technology assessment. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology Management
 • Assessment
 • Panda model
 • Technique ANP Fuzzy
 • VIKOR Fuzzy
 1. Arasti, M. & Pakniat, M.(2010). The classification of technology-development strategy models based on a process approach. Journal of Science and Technology policy, 3(1), 1-13.
 2. Amiri, M, & Farahani, A.(2013). Decision-making with multiple criteria. Kian Pub.147-148.
 3. Ershadi, M., Mahmoodi, R., & Khezrloy, R.(2013). Investigating and evaluating technology components with the help of the Atlas of Technology (case study: Saipa Design and Engineering Design and Development Company). Industrial Technology Development, (22), 9-19.
 4. Huang, L., Zhang, Y., Guo,  Y., Zhu D., & Porter A.L.(2014). Four dimensional Science and Technology planning: A new approach based on bibliometrics and technology road mapping. Technological Forecasting and Social Change. 81, 39–48.
 5. Heiden, P., Pohl, C., Mansor, S., G.(2016). The role of education in attracting the capacity of international technology transfer in the aerospace sector. Journal of Engineering and Technology Management,(41), 65-78.
 6. Jafarnejad, A., & Morvati, A.(2006). Audit of technology and providing an appropriate solution to reduce technological gaps. Journal of Management Science of Iran. 1(2).
 7. Kazemi, M, Moeni, A. & Aliahmadi, A.(2004). Using the mathematical model of data envelopment analysis in assessing the level of enterprise technology. Second International Management Conference, Tehran.
 8. Kundu, N., Bhar, C., Pandurangan, V. (2015). Managing Technology Transfer: An Analysis of Intrinsic Factors. South Asian Journal of Management, 22 (3), 69-95.
 9. Khamseh, A., Sheah, E., & Shahrjerdi, J.(2010). Measuring the Levels of Technological Capabilities in the Lighting Industry of Shayan Electrical Co. Case Study. Second International Conference and Sixth National Conference on Technology Management, 1-13.
 10. Khamseh, A., Mofateh, M.S.(2013). Assessing the level of technological capability of the steel industry in Iran (Case study: National Iron and Steel Company). International Management Conference, Challenges and Solutions.
 11. Mostafavi, F.(2013). Developing a Technology Strategy in Water and Water Engineering Company Case Study: Vafzelab Water Company in Hamedan Province. International Management Conference, Challenges and Solutions.
 12. Momeni, M.(2013). New topics Operations Research. Pub Tehran University.
 13. Radfar, R., Khamseh, A., & Monfaredpour, L.(2011). Assessing the level of technological capability of the automotive industry (Case study: Pars Khodro Co). First International Conference, 5th National Conference on Technology Management. 1-11.
 14. Radfar, R, Moradpour, M., & Ehteshami, M.(2008). Provide a model for evaluating the technological capabilities of vehicle manufacturers. Journal of Future Studies Management, (76), 71-80.
 15. Rahmani, K., Alizadeh, H.(2007). Measuring the level and ability of the country's technology industry based on the ESCAP model and providing technology development strategies. Management Science, 1(3), 205-237.
 16. Lackéus, M., Williams, A.(2015).  Creating Financial Plans: A bridge between entrepreneurship education and technology transfer. Journal of Operation Research Socity, 44, 1129-1144.
 17. Lee, M. & Lee, S.(2016). Evaluating Internal Technological Capabilities in Energy Companies. Journal of Energies, (9),1-23.
 18. Tabatabaeian, H. (2005). Assessment of enterprise-level technology capability. Arian Pub.60-80.
 19. Taregh, Kh.(2000). Technology Management. Tehran Pub. 40-50.
 20. Sanjeya, L.(2006). Technology Policy and Market Promotion, Sharif University of Technology, Center for Technology Studies.
 21. Zhao, Z., Tian, Y. & Zillante, G.(2014). Modeling and evaluation of the wind power industry chain: A China study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31, 397–406.
 22. Zandi, O., Bagherzadeh, A.(2010). Presentation of a Model for Formulating Technology Strategy Using Analytical Hierarchy Analysis (AHP). 5th International Conference on Industrial Engineering, Tehran.