ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم‌های دو مرحلهای با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها(مطالعه موردی: پروژه های شرکت سورنا سیستم شرق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد رباط کریم ، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم ، ایران

2 کارشانس ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق، ضمن بهبود مدل‌های قبلی موجود وبررسی تشابهات ساختاری بین آنها، مدل کارآمدتری ارائه می‌گردد که قادر است ضمن ارزیابی همزمان عملکرد DMU یک سیستم دو مرحله‌ای و به تبع آن ارزیابی عملکرد کل سیستم، راه‌حل‌ها و راه‌کارهای بهبود وضعیت را به گونه‌ای ارائه دهد که با پیروی از آنها بتوان وضعیت عملکرد را به حد ایده‌آلی تصویر نمود. مدل مطرح شده ، مشکلات مدل‌های پیشین را که منجر به ارائه مجموعه جواب نشدنی ونامعتبر می‌گردید نیز مرتفع می‌نماید . ازنتایج کاربردی ویژه این تحقیق مدل مفهومی ارزیابی عملکرد پروژه‌ های بازرسی وحفاظت الکترونیکی شرکت سورناسیستم می باشد ایجاد روشی برای بهینه نمودن کارایی واثربخشی باتوجه به میزان تاثیرهریک ازمولفه ها ورودی های اولیه ومیانی برخروجی نهایی وعملکرد اجماعی پروژه ها می‌باشد. هزینه های ریالی برنامه‌های تبلیغاتی وپرسنلی وتجهیزات (به عنوان سه مولفه های ورودی)، ارزش ریالی هزینه ها یارائه خدمات (خصوصی وعمومی ) پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی(به عنوان دو مولفه های خروجی میانی) وشاخص ومیزان ریالی کارهای انحرافی وارزش ریالی پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی (به عنوان دو مولفه های خروجی نهایی،اهداف) موردتحلیل وبررسی قرارخواهندگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Two-Stage DEA Model to Evaluate and Improve the Systems Function (Case study: Sorena System Sharq Company Projects)

نویسندگان [English]

  • Mehran Khalaj 1
  • Hamid Reza Asilfarid 2
1 Assistant professor of Industrial Engeenering, Robat Karim Branch, Islamic Azad University, Robat Karim, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Technical and Engineering College, Rabat Karim, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Branch.
چکیده [English]

In this research, with the improvement of previous existed models and surveying of structural similarities, more efficient model will be offered which is able to an evaluation of DMU performance of a two-stage system simultaneously and also the consequent assessment of the system’s operation. Improved procedures and solutions are offered in such a way that following them the ideal efficient situation can be figured out. The proposed model can solve the previous models’ issues which can lead to impractical and invalid responses. The practical result of this research is the conceptual model for evaluating the performance of projects and inspection of electronic protection in Sorena System Company, where a method is created for optimizing the impact of each component of the primary inputs over the final output and consensus performance of projects effectively and efficiently.  The cost of advertising, personnel and equipment’s programs in Rials (as the three factors of input), the monetary value of provided services of (private and public) inspection and electronic protection projects (as two intermediate output component) and the quantity and index‘s monetary value of deviant work in inspection and electronic protection projects (as two components of the final output targets) will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Two –stage Data Envelopment Analysis
  • effectiveness
  • Efficiency