مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای مبتنی بر TOPSIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران

2 گروه ریاضی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) روشی برای سنجش عملکرد گروهی از واحدهای تصمیم‌گیری (DMUها) است که از ورودی‌های متعدد برای تولید خروجی‌های متعدد استفاده می‌کنند. این مقاله دو DMUی مجازی به نام DMUی ایده‌آل و DMUی آنتی‌ایده‌آل را وارد DEAی بازه‌ای می‌کند. مدل‌های DEAی بازه‌ای به دست آمده به ترتیب DEAی بازه‌ای با DMUهای ایده‌آل و آنتی‌ایده‌آل نامیده می‌شوند. یکی از آنها DMUها را از دیدگاه کارآیی خوشبینانه ارزیابی می‌کند، در حالی که دیگری آنها را از دیدگاه کارآیی بدبینانه ارزیابی می‌کند. این دو کارآیی بازه‌ای متمایز با هم ترکیب می‌شوند و یک شاخص جامع به نام نزدیکی نسبی به DMUی ایده‌آل را درست مانند رویکرد روش ترجیح ترتیب بر اساس شباهت به جواب ایده‌آل در تصمیم چندشاخصی تشکیل می‌دهند. سپس از شاخص نزدیکی نسبی به عنوان سنجش کلی هر DMU استفاده می‌شود و بر مبنای آن یک رتبه‌بندی کلی برای همه‌ی DMUها به دست می‌آید. یک مثال نیز در زمینه‌ی ارزیابی عملکرد بیست شعبه‌ی بانک ارائه خواهد شد که نشان می‌دهد که رویکرد DEAی بازه‌ای پیشنهادی یک روش ساده، مؤثر و عملی برای اندازه‌گیری عملکرد در موقعیت‌های زندگی واقعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Data Envelopment Analysis Model with Interval Data Using TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

  • Hossein Azizi 1
  • Alireza Amirteimoori 2
  • Sohrab Kordrostami 3
1 Department of Applied Mathematics, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran.
2 Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Department of Applied Mathematics, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for assessing the performances of a group of decision-making units (DMUs) that utilize multiple inputs to produce multiple outputs. This paper introduces two virtual DMUs called ideal DMU and anti-ideal DMU into the interval DEA. The resultant interval DEA models are, respectively, referred to as the interval DEA with ideal and anti-ideal DMUs. One evaluates DMUs from the viewpoint of the optimistic efficiency, while the other evaluates them from the perspective of the pessimistic efficiency. The two distinctive interval efficiencies are combined to form a comprehensive index called the relative closeness to the ideal DMU just like the well-known technique for order preference by similarity to ideal solution approach in multiple attribute decision making. The relative closeness index is then used as the evidence of overall assessment of each DMU, based on which an overall ranking for all the DMUs can be obtained. We also present an example on evaluating the performance of twenty bank branches which shows that the proposed interval DEA approach is a simple, efficient, and practical method for performance measurement in real-life situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Interval data
  • Ideal and anti-ideal decision-making units
  • TOPSIS
  • Relative closeness
  • Ranking