بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم ابراز و پرداخت مالیات الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

2 دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

چکیده

بی‌شک یکی از اساسی‌ترین تحولات در حیطه مالیات ستانی ورود فنّاوری به این حوزه است. به‌ عبارت ‌دیگر الکترونیکی شدن امر مالیات‌ستانی، اثرات بسیاری بر مدیریت و اجرای فرآیند اخذ و برنامه‌ریزی مالیات داشته است. در ایران طرح تحول نظام مالیاتی که به نام طرح جامع مالیاتی (ITS) شناخته می‌شود، منجر به مکانیزه شدن فرآیند ابراز مالیات توسط مؤدیان و تشخیص و وصول مالیات توسط ادارات امور مالیاتی گردیده است؛ اما این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به فرآیند الکترونیکی ابراز و وصول مالیات است. به همین منظور این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم الکترونیک مالیات‌ستانی در استان فارس بوده است. برای دست‌یابی به این منظور پرسش‌نامه‌ای حاوی 17 سؤال تخصصی طراحی و بین 317 نفر از مؤدیان مالیاتی توزیع گردید. 279 پرسش‌نامه بازگشت شد و از طریق به‌کارگیری مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که دانش فن‌آوری اطلاعات و آسان بودن سیستم‌های الکترونیکی مالیات در کنار اعتماد به این سیستم اثرات مثبتی بر نگرش مؤدیان مالیاتی بر سیستم مکانیزه مالیات‌ستانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxpayers Attitudes towards Electronic Tax System

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Nozari 1
  • Alireza Shahabi 2
1 Accounting PhD Candidate, Accounting Department, Islamic Azad University, Safashahr Branch, Safashahr, Iran
2 PhD in Accounting, Accounting Department, Islamic Azad University, Safashahr Branch, Safashahr, Iran
چکیده [English]

Information technology development in taxation process is of the most basic transformations. In another word, the electronic filling has had wide effects on tax planning and management. The Iranian government has set steps for converting to a full body electronic government recently. One of the super prominent sections in e-Government is electronic tax filing system. Therefore a fully online taxation system has set up lately which is called Integrated Tax System (ITS). The succession of the new system mostly depends on different factors such as adaption by users. Hence in this paper influencing factors affecting adoption of the electronic tax system in Fars Province has been studied. Information technology acceptance model developed by Davis has been accepted and a questionnaire containing 17 professional questions has been distributed among 317 taxpayers and 279 of them have been collected. The statistical method of structural equation modeling has been used to analyze data. Results reveal that information technology knowledge and ease of use along with trust in systems are the most influencing items in accepting electronic tax filing systems in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • Electronic Filing
  • Taxpayers