تحلیل بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران

چکیده

بخش صنعت در سطح دنیا یکی از  پیچیده و حیاتی ترین ارکان اقتصاد یک کشور است است از طرفی منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد  این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان شاغل شهرک های صنعتی استان کردستان و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 300 نفر می‌باشند. در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 170 نفر از افراد جامعه آماری می باشد. که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای جمعیت شناختی، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، میانه، فراوانی، مد) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که بین مولفه های اقتصاد مقاومتی ؛ نواوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، کار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و عوامل تولید داخلی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Human Resources Productivity in the Industrial Sector According to the Resistive Economy Approach

نویسندگان [English]

  • Habibullah Jalili 1
  • Rahele Jamshid Loo 1
  • Alborz Hajikhani 2
1 Department of Management, Hidaj branch, Islamic Azad University , Hidaj , Iran
2 Department of Indaustrial enginneering, Hidaj branch, Islamic Azad University, Hidaj, Iran
چکیده [English]

The industrial sector is a complex and the most vital pillar of the economy in the world. In fact, in this century, economic activity is formed whereby the continuity of the subprime industry is hardly possible. On the other hand, human resource is considered a major asset and unmatched success and survival of organizations is really depends on it. So, the productivity of human resources is the most important factor which is the ultimate goal of most organizations. Productivity and efficiency require an understanding of the components and analyze the changes in the process of development with regard to the third paragraph of the general policies of Resistive Economy indicating the supply a significant share of economic growth from improving productivity, as well as the undeniable productivity targets of the sixth program of the development and the comprehensive program of delivering productivity. The purpose of this article is to assess of labor productivity at the industrial sector and its relationship with economic component of resistance. Research methodology is a descriptive survey in terms of the purpose and terms of the nature of data collection. The statistical method used in this study is Friedman test and Spearman’s correlation coefficient. The population included 563 employees of the industrial towns of Sanandaj counting a sample of 170 people. Data analysis was performed with the help of software. The findings suggest that there is no significant relationship at the industrial sector among the components of consumption pattern reform, innovation and development, and supporting Jihadi activities with labor productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • resistive economy
  • Human Resource
  • Industrial sector