اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه شهرکهای صنعتی تهران با رویکرد فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

شهرک های صنعتی در مناطق مختلف یک کشور به دنبال حداکثر بهرهمندی از مزیتهای جغرافیایی، منطقهای، اقتصادی و اجتماعی با حداقل هزینههای اقتصادی و اجتماعی ممکن میباشد و  بر اساس این منطق، این شهرکها راه حلی برای کاهش مشکلات فعلی شهرهای صنعتی و بالقوه شهرهای در حال صنعتی شدن نیز محسوب میگردد. بطور خلاصه تجارب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اگر تجمع های صنعتی درست بکار گرفته شود، با همراهی سایر اقدامات منجر به تشویق و ترغیب صنعتی شدن و هدایت صنایع از نظر مکان استقرار گردیده و بطور اساسی به هدفهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه صنعتی و اقتصادی کمک می نماید. بر همین اساس این تحقیق بدنبال، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم جذب و توسعه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی تهران و تعیین وزن این عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. در این پژوهش،گردآوری دیدگاه خبرگان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از مقیاس فازی مثلثی لین، فازی سازی شده است. و در نهایت با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن اوزان نهایی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل شناسایی شده به ترتیب درجه اهمیت عبارت بودند از سیاست‌های کلان اقتصادی، فقدان امکانات زیربنایی، عدم وجود سازمان اجرایی ـ مدیریتی، موانع نهادی و عدم مکان یابی بهینه. در پایان نیز راهکارهایی جهت افزایش و توسعه سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی تهران ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Affecting Factors Influencing the Lack of Development of Tehran Industrial Settlements with Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Alizade 1
  • Hojjatolah Vahdati 2
  • Mojtaba Golestani 1
1 PhD student of management, Lorestan university, Khoramabad, Iran
2 Member of Faculty Staff, Lorestan university, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Industrial settlements in different regions of a country are looking for maximum benefit from the advantages of geographical, regional, economic and social with the least possible economic and social costs, and based on this logic, these settlements are also considered as a solution to reduce the current problems of industrial cities and potential in industrializing cities. In brief, the experiences of developed countries and some developing countries show that if industrial gatherings are used properly accompanied by other measures, it will lead to encouraging industrialization and guiding the industry in terms of location, and essentially, it helps the goals of urban and regional planning and industrial and economic development. Accordingly, this study is looking for identification of factors affecting lack of absorption and the development of investment in industrial settlements of Tehran and determining the weight of these factors using fuzzy Analytic Hierarchy Technique. In this research, the gathering of experts opinions using the questionnaire is made and using Lin triangular fuzzy scale, defuzzification is done. And finally, using the Super decision software final weights is determined. Based on the results, Identified factors in order of importance degrees were included: Macroeconomic policy, a lack of infrastructural facilities, lack of existence of the executive-management organization, institutional barriers and lack of optimal positioning. In the end, solutions to increase and develop industrial investment in industrial settlements of Tehran are also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Settlements
  • Factors of Lack of Development of Industrial Settlements
  • Tehran Industrial Settlements
  • Analytic Hierarchy