ارزیابی عملکرد واحدهای کارگزینی مدیریت شعب بانک ملت با رویکرد ترکیبی مدل‌های تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گروه مدیریت صنعتی ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گروه MBA ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(تولید) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد واحدهای کارگزینی 5 منطقه تهران بانک ملت و بررسی کارایی و بهره‌وری آن‌ها با بهره‌گیری از تحلیل پوششی داده‌ها همچنین با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم کوئیست می باشد. دوره زمانی موردمطالعه سال‌های 1390-1394 است. در این تحقیق عملکرد هر واحد تصمیم‌گیری را در طول زمان ردیابی می کنیم و برای تجزیه‌وتحلیل تغییرات در کارایی و بهره‌وری در طی زمان و همچنین تفکیک بهره‌وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ادارات کارگزینی مناطق 4 و 5 به ترتیب با میانگین نمرات کارایی فنی 97% و 93% در رتبه اول و دوم قرارگرفته و ادارت مناطق 4 و 5 با میانگین کارایی مقیاس تقریباً 95% دارای کارایی مناسبی است و همچنین ادارات کارگزینی تمام مناطق با میانگین کارایی مدیریت بالای 95% در سطح مطلوبی و مناسبی هستند. با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست در میان مناطق، منطقه 3(023/1) بهبود بهره‌وری در طی دوره موردبررسی داشته و بررسی تغییرات بهره‌وری کل نشان می‌دهد که سال 91(033/1)، در دوره موردبررسی دارای بیشترین رشد بهره‌وری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance of Personnel Units of Management in Mellat Bank with a Combined Approach of Window analysis Models and Malmquist Index

نویسندگان [English]

  • Ezatolah Asgharizadeh 1
  • Masoud Keimasi 2
  • Elnaz Borji 3
1 Associate professor of faculty of management of Tehran university Department of Industrial Management Iran
2 Assistant professor of faculty of management of Tehran university Department of MBA Iran
3 Masters of industrial management of faculty of management of Tehran university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to evaluate the performance of personnel units of five regions of Tehran Bank Mellat and investigating their productivity and efficiency by taking advantage of data envelopment analysis (DEA) efficiency as well as using Malmquist index. The study period is 2011-2015.
In this study, we track the performance of every decision-making unit over time and to analyze the changes in efficiency and productivity as well as separation of efficiency over time and into two major components: technological developments and changes in efficiency by Malmquist Index and window analysis. The results show that human resources departments of regions 4 and 5, respectively, with 93% and 97% technical efficiency scores are in the first place, and the offices of regions 4 and 5 with the mean efficiency of about 95% have appropriate efficiency. Moreover, human resources departments of all regions with the average efficiency of over 95% are favorable. Based on Malmquist Index values among the regions, Region 3 (1.023) has had efficiency improve in during the study period, and evaluating total efficiency changes show that year 2012 (1.033) has had the greatest growth in productivity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malmquist Index
  • Efficiency
  • Data envelopment analysis
  • Window Analysis