اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد پروژه‌های کلان مشارکتی مدیریت شهری با BSC و FANP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

چکیده

مشارکت عمومی- خصوصی به معنی ارائه منابع مالی توسط بخش خصوصی برای کمک در انجام پروژه‌های زیربنایی دولت در مقیاس بزرگ میباشد. پروژههای مشارکتی مدیریت شهری که نیاز به سرمایهگذاری بالا داشته و از لحاظ تکنولوژی و طراحی از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار هستند، عموماً از نوع پروژههای مشارکتی کلان هستند که لذا ارزیابی عملکرد این نوع پروژهها با توجه به تاثیرگذاری منطقهایشان ضروری است. این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد پروژههای مشارکتی مدیریت شهری و استفاده از این معیارها برای ایجاد یک رویکرد جامع ارزیابی عملکرد می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد برای دو پروژه سرای محله و مجموعه فرهنگی- ورزشی، از پروژههای اصلی مدیریت شهری تهران بهکمک سه پرسشنامهای که دارای ضریب آلفای کرونباخ 97% بود شناسایی شد و سپس این معیارها با توجه به ابعاد کارت امتیازی شامل مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری گروهبندی شد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی، ساختار شبکهای برای نمایش و محاسبه وزن ارتباط معیارها و زیرمعیارها طراحی شد و به کمک روشهای TOPSIS، VIKOR و SAW دو پروژه سرای محله و مجموعه فرهنگی- ورزشی ارزیابی و رتبه بندی شدند. در ابعاد مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی پروژه سرای محله نسبت به مجموعه فرهنگی- ورزشی عملکرد بهتری را نشان داد ولی در بعد رشد و یادگیری نتیجه برای دو پروژه تقریبا یکسان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Performance Evaluation Criteria in Participatory Urban Management Macro Projects by BSC and FANP

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Salehi 1
  • Atena Mozaffari 2
1 Assistant Professor of Industrial Engineering, Payame Noor University
2 M.Sc. Industrial Engineering, Payame Noor University
چکیده [English]

The public-private partnership means providing financial resources to the private sector to assist the government in carrying out large-scale infrastructure projects. Usually, participatory projects of urban management that need high investment and have a great complexity in terms of technology and design are considered as participatory macro projects. So the performance evaluation of this kind of projects according to their regional influence is necessary. This study identifies and ranks the performance evaluation criteria of participatory urban management projects to use these criteria for creating a comprehensive approach for performance evaluation. The performance evaluation criteria are obtained for two major projects of Tehran urban management namely neighborhood house and cultural-sports complex by questionnaire with Cronbach’s Alpha = 0.97% coefficient. Then, these criteria are grouped based on the aspects of the Balanced Scorecard including financial, clients, internal processes and learning and growth. Then, using the fuzzy analysis network process, the network structure was designed to display and measure the weight of relationships between criteria and sub-criteria. Finally, two projects are evaluated and ranked by TOPSIS and VIKOR and SAW methods. In the financial, clients, internal processes aspects, neighborhood house project showed a better performance than cultural-sport complex, but in the growth and learning aspect, the result for two projects was almost identical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Participatory Projects
  • Fuzzy ANP
  • BSC
  • MCDM