تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در اولویت بندی تأمین‌کنندگان (فولاد مبارکه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

زنجیره تأمین اخیراً نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده  است. هدف این مقاله، شناسایی تأمین‌کنندگانی است که بیشترین توان بالقوه را در برآورده ساختن نیازهای شرکت با صرف هزینه معقولانه، داشته باشند و همچنین کاهش ریسک و حداکثر کردن ارزش کلی برای خریداران است. ازآنجایی‌که تأمین‌کنندگان ازلحاظ نقاط قوت و ضعف و شرایط عمومی محصولاتشان متفاوت هستند، نیازمند ارزیابی دقیق به‌وسیله خریداران می‌باشند. جهت انجام این فعالیت‌ها در شرکت‌ها، مشکلات فراوانی وجود دارد که یکی از آن مشکلات مربوط به تعیین معیارهای مناسب جهت ارزیابی تأمین‌کننده است. این موضوع به این دلیل است که غالباً نیازها در قالب مفاهیم کیفی اظهار می‌شوند درحالی‌که باید به‌صورت کمی مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این، ازنظر تصمیم‌گیرنده، معیارها نسبت به یکدیگر از اهمیت و اولویت متفاوتی برخوردار می‌باشند و این موضوع یکی از دلایل اصلی است که نگارندگان را بر آن داشت که به دنبال ارائه الگویی باشند تا به‌وسیله آن بتوان انتخاب تأمین‌کننده را بر اساس معیارهای مناسب و با تأکید بر میزان اهمیت هر یک از آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری انجام داد. بدین منظور ابتدا بامطالعه ادبیات موضوع، معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط گروهی از کارشناسان تکمیل شد به غربالگری شاخص‌ها پرداخته شد. داده‌های کمی و کیفی شاخص‌های انتخاب‌شده جمع‌آوری شدند و توسط روش AHP درجه اهمیت معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان مشخص شد و درنهایت تأمین‌کنندگان شرکت با روش کوپراس خاکستری رتبه‌بندی شدند. مهم ترین معیار جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان دارایی و زیرساخت (275/0) و تأمین‌کننده بهران به‌عنوان بهترین تأمین‌کننده شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Approaches to Multi-criteria Decision Gray Prioritize Suppliers (Case Study: Isfahan Mobarakeh Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi 1
  • Hashem Mozzez 1
  • Fatemeh Abedi Jebeli 2
1 Assistant Professor Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Farabi Compus University of Tehran
2 Master of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Farabi Compus University of Tehran
چکیده [English]

The supply chain has recently attracted the attention of many researchers. The purpose of this paper is to identify Suppliers that have the highest potential capacity to meet the needs companies, with reasonable cost and also reduce the risk and maximize the total value of purchaser. Since suppliers are different in terms of products strengths and weaknesses and general conditions, requires a careful evaluation by the purchaser. In order to do this activity in the Companies, there are many problems; one of those problems is to determine the appropriate criteria for assessing supplier. This is because often need to be expressed in the form of qualitative concepts, while they must be evaluated quantitatively. In addition, in terms of decision makers, importance and priorities of each criterion are different, and this is one of the main reasons that authors are seeking to present a model to select suppliers based on appropriate criteria with emphasis on the importance degree of them in the decision-making process. So at first with reviewing the literature, criteria influencing the choice of suppliers were identified, then using a questionnaire that was completed by a Team of experts to screening criteria was discussed. The qualitative and quantitative data were collected and the importance of effective criteria in supplier selection determined by AHP method and finally suppliers of this company ranked using Grey COPRAS method. The most important criteria for evaluation supplier were assets and infrastructure (0.275) and Behran supplier was identified as the best supplier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • MCDM-G
  • Grey Number
  • COPRAS-G