رویکردی نوین در حل مدل های مکانیابی چند لایه ای تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

سیستمهای مختلف دارای رفتارهای پیچیده همراه با مباحث عدم قطعیت میباشند. تلفیق سیستمهای شبیهسازی گسسته پیشامد با تئوری مجموعههای فازی به منظور گنجاندن عدم قطعیت ارائه شده است.از جمله سیستمهای دارای رفتار پیچیده، مدلهای مکانیابی تسهیلات چند لایهای میباشد. در این مدل مشتریان در لایههای مختلف نوع خدمات مختلفی را دریافت میکنند. در این تحقیق یک مدل مکان یابی تسهیلات چند لایه خدمت دهی با توجه به تراکم سیستم ارائه شده است. مدل ارایه شده به صورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی فازی بوده و در دسته مسائل با پیچیدگی بالا قرار داد. جهت حل مدل ریاضی ارائه شده، از رویکردهای شبیه سازی فازی استفاده گردیده است. در این راستا، توابع هدف شامل کمینهسازی مدت زمان سفر متقاضی به تسهیل مورد نظر و مدت زمان انتظار متقاضی درون صف میباشد. لازم به ذکر است پس از اجرای مدل پایه و سناریوهای ایجاد شده در نرم افزار Arena نتایج بدست آمده در حالت فازی رتبه بندی گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach for Solving Multi-layered Facility Location Models under Uncertainty Using fuzzy Simulation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yousefi Nejad Attari 1
  • Saeed Kolahi-Randji 2
  • Ensiyeh Neyshabouri Jami 3
1 Department of industrial engineering, Azad University, Bonab branch, Bonab, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Ilkhichi Branch, Islamic Azad University, Ilkhichi, Iran
3 Associate Prof., Department of Industrial Engineering, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Different systems have complex behaviors associated with the uncertainty of an important loss issue. Integration of discrete event systems in order to incorporate the uncertainty presented with the theory of fuzzy collections. Multi-layer facility location models have complex behavior. In this model, customers receive different services in different layers addressing. The study seeks to provide a facility location models with multiple layers of serving and taking into account the density of the system. The proposed model is for a fuzzy nine linear programming model and it is placed in the field of highly complex issues. In order to solve the mathematical model, fuzzy simulation approaches have been used. In this regard, the applicant is to facilitate functions such as minimizing the travel and waiting time in the queue is the applicant. It is noted that after the implementation, the basic models and scenarios created and Arena software results of fuzzy been ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Objective Decision Making
  • Queuing theory
  • Discrete-Event Fuzzy Systems
  • Fuzzy Simulation
  • Facility Locating