بکارگیری رویه جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه برای زمانبندی مسئله جریان کارگاهی بدون صف های میانی با استفاده از تبدیل به مسئله فروشنده دوره گرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از این مقاله یافتن توالی بهینه به منظور کمینه کردن فاصله زمانی ساخت برای مسئله زمانبندی جریان کارگاهی بدون صفهای میانی میباشد. مسائل زمانبندی بدون انتظار در آن دسته از محیطهای تولیدی رخ میدهد که در آن یک کار میبایست از آغاز تا پایان بر روی یک ماشین یا چند ماشین بدون وقفه پردازش شود. از آنجایی که ساختار این مسئله شباهت بسیاری با مسئله فروشنده دورهگرد دارد، در تحقیق حاضر از یک رویکرد جدید جهت بدست آوردن دیرکردها کمک گرفته شده به گونه ای که با هدف یافتن توالی بهینه عملیاتی که کمترین فاصله زمانی ساخت را داراست از ماتریس دیرکردهای بدست آمده از مسئله فروشنده دورهگرد استفاده شده است. همچنین از الگوریتم جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه برای حل مسئله تعیین توالی جریان کارگاهی بدون صفهای میانی استفاده و کارایی آن پس از تعیین پارامتر از طریق روش فاکتوریل، با الگوریتم کلونی مورچگان مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apply GRASP Algorithm to Solve the Flow-shop Scheduling without Intermediate Queues Using Traveling Salesman Problem

نویسندگان [English]

  • Javad Behnamian 1
  • Ronak Mohammadi 2
  • Omid Rezaei 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ms, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University,
چکیده [English]

The aim of this paper is to minimize the period of manufacturing in the flow shop scheduling problem without intermediate queues. Scheduling problem without intermediate queues occurs when the process of one job should be processed on the machines from start to finish without interrupting. Since this structure is similar to standard traveling salesman problem, in the present study, a new approach was applied to calculate the tardiness, in which the tardiness matrix obtained from salesman problem is used to find the optimal sequence of operations that has the shortest distance time. Furthermore, the greedy random adaptive search algorithm (GRASP) as the meta-heuristic algorithm is applied to solve the sequencing workflow without queues central workshop problem and its performance is compared to the ant colony algorithm after determining its parameters through full factorial experimental design method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scheduling
  • GRASP
  • Flow shop without intermediate queues
  • TSP