بررسی تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره سازماندهی و مقررات بانکی بانک تجارت، دانشجوی دوره دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اداره سازماندهی و مقررات بانکی بانک تجارت، دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به تغییرات مستمر و مداوم فضای کسب و کار، محدود شدن مجاری دسترسی به سود و رقابت تنگاتنگ بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ضرورت همسویی اهداف، استراتژیها و ساختارها با چنین محیط متلاطم و متغیری بیش از پیش شده است. لذا از منظر طراحی ساختار می بایست بستر مناسب جهت انسجام و همگونی ساختار با محیط و استراتژیهای سازمان فراهم گردد. بدین منظور این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، ابعاد ساختار سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و تأثیر ابعاد محتوایی شامل استراتژیها، محیط و فناوری را بر ابعاد ساختاری بررسی نماید. به دلیل تعدد شاخصها و پیچیدگی تصمیم گیریها از روش FAHP بهره گرفته شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که تمرکز از اهمیتی بیشتر در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت برخوردار است و رسمیت از اهمیتی کمتر نسبت به دیگر گزینه ها برخوردار است و همچنین نتیجه گرفته شد که شاخص محیط نسبت به دیگر شاخصها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Content of the Structural Aspects in the Design of the Organizational Structure of Tejarat bank Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Davod Khosroanjom 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • Shaghaygh Tavakoli 3
1 Expert of organizing and banking regulation of the Tejarat bank.Ph.D.Candidte in Industrial Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Management, Department of Alzahra University
3 Senior expert of organizing and banking regulation of the Tejarat bank.Ph.D. in Management, Allame Tabatebaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to continuous changes in business environment, constraints in achieving profit, and severe competition among banks and credit and financial institutions, there is an increasing need for congruity between goals, strategies, and structures. From structure designing viewpoint, therefore, the proper channel must be provided for harmony and Standardization of structures with organization’s environment and strategies. This study is set out to analyze organization’s structural aspects using FAHP and examines the effect of substantive aspects including strategies, environment, and technology on structural aspects. Due to severalty in indexes and complexity in decisions, FAHP method is used. Results show that concentration is the most important factor in designing organizational structures and formality is the least important one. We also concluded that environment index is the most important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Bank
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
  • Centralization
  • Formalization
  • environment