شناسایی و انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چندشاخصه QUALIFLEX

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

در دو دهه اخیر به‌کارگیری مفهوم مدیریت زنجیره تأمین در صنایع و موضوع انتخاب تأمین‌کننده، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. زنجیره تأمین عاملی حیاتی برای رقابت‌پذیری سازمان‌ها است. هدف این پژوهش بیان روشی ساختاریافته برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده است. بر این اساس و طی یک فرایند گام‌به‌گام تأمین‌کننده مناسب از میان تأمین‌کنندگان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه قم در خصوص محصولات لبنی و نوشیدنی با استفاده از داده‌های مربوطه انتخاب میشود. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان فروشگاه رفاه می‌باشد. لذا پس از مشخص شدن شاخص‌های کلیدی، به کمک روش AHP گروهی اوزان شاخصها را مشخص می‌کنیم. همچنین برای مقایسه و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان از روش QUALIFLEX استفاده خواهیم کرد که در تجزیه‌وتحلیل تصمیمگیریها به دلیل انعطافپذیری معیارهای چندگانه تصمیمگیری و اطلاعات ترتیبی مفید است. بر اساس نتایج پژوهش، رتبه‌بندی نهایی تأمین‌کنندگان در محصولات نوشیدنی به‌صورت C > A > D > B و رتبه‌بندی نهایی تأمین‌کنندگان در محصولات لبنی به‌صورت F > E > G است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Selecting the Best Suppliers Using Multiple Attribute Decision Making Method QUALIFLEX

نویسندگان [English]

  • Sohil Hossinzadeh 1
  • Hashem Moazzez 2
  • Sasan Beiginaloei 1
1 M.A, University of Tehran College, of Farabi, Qom
2 Assistant professor, University of Tehran College of Farabi, Qom
چکیده [English]

Over the two recent decades utilizing out of the concept of management of supply chain on the industry and the subject of the option of the supplier has attracted too much attention towards itself. The supply chain is a vital factor for the competitiveness of organizations. This probe aimed at to elucidation of a structured method for the evaluation and option of the supplier. Based on this issue and over the one step by step process the appropriate supplier is being chosen among the Qom Refah chain store’s suppliers of dairy and beverage, by usage and employment out of related data. The universal statistics of this survey are the managers and staff of Refah store of Qom. Thus after recognition of key indicators by the method of group AHP, the weight of indicators is being specified. As well for the comparison and ranking of suppliers the method of QUALIFLEX is being used, which it is used in the decision explanation, because of the flexibility of multiple criteria of decision-making and sequential information. Based upon search consequences the final ranking of suppliers on the beverage products is being formed as C > A > D > B and the final ranking of suppliers on the dairy products as well ranked as F > E > G.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Qom Refah chain store
  • multi-attribute decisions
  • group AHP method
  • QUALIFLEX method