زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، سنندج، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و  بهره وری در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بود. به این منظور تعداد 126 نفر از کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه زنجیره ارزش قاسمی (1391) و پرسش نامه بهره وری سازمانی هرسی و گلداسمیت (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان دادکه زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و بهره وری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه تاثیر داشته است. و نیز عوامل زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات ، افزایش درآمد و بهره وری در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت های زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به درستی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maintenance Management Value Chain in the Revenue Enhancement and Productivity in Kermanshah Petrochemical Industries Company

نویسندگان [English]

  • Farhad Vafaei 1
  • Amir Moradi 2
  • Sina Faraji 3
1 Assistant professor & Faculty Member, Business Management Group, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Master of Business Management-Marketing, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Master of Executive Management-Strategic Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Humanistic Sciences Faculty, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This study examined the effectiveness of maintenance management value chain in Kermanshah Petrochemical Industries Company which can lead to revenue enhancement and productivity. A total number of 126 employees of Kermanshah Petrochemical Industries Company were selected by simple random sampling. Ghasemi's (2014) value chain questionnaire and Hersey and Goldsmith’s (2005) organizational efficiency questionnaire were used to collect data. Afterwards, SPSS software was used to analyze the data. The results showed that the revenue enhancement and maintenance management value chain were effective. Moreover, the maintenance management value chain can predict the amount of revenue enhancement and efficiency in Kermanshah Petrochemical Industries Company. The results showed that the maintenance management value chain has been done properly in Kermanshah Petrochemical Industries Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Chain
  • Maintenance
  • Revenue
  • Productivity
  • petrochemical