ارائه چارچوبی برای حل مسائل Dynamic MCDM در شرایط فازی (مطالعه موردی: اورژانس و تریاژ بیماران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

چکیده

در مدلهای کلاسیک تصمیمگیری چندمعیاره، فرض بر این است که هنگام گرفتن یک تصمیم، تصمیم گیرنده مجموعه ثابتی از معیارها را از پیش تعریف و با تصویر روشنی از همه گزینه های موجود، گزینه های ثابتی را ارائه کرده است، سپس با محاسبه امتیاز هر گزینه و ایجاد یک رتبهبندی، در پایان گزینهای که دارای حداکثر امتیاز است را انتخاب میکند. اما در دنیای واقعی و شرایط پویا، تصمیم در یک محیط دائما در حال تغییر (پویا) گرفته میشود و گزینه های موجود در طی دورههای زمانی میتوانند تغییر کنند. این نوع تصمیم گیری که آن را تصمیم گیری پویا می نامیم در بسیاری از زمینه ها ازجمله نظامی، پزشکی، مدیریت، ورزش و موقعیتهای اورژانسی کاربرد دارد. این مقاله به ارائه چارچوبی انعطاف پذیر برای حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره پویا، براساس تئوری مجموعه-های فازی و روش ویکور میپردازد که به منظور ایجاد روشی عقلانی، علمی و سیستماتیک برای اولویتبندی بیماران در بخش اورژانس و تحت شرایط فازی انجام شده و در آن عدم قطعیت و ابهام فازی توسط متغیرهای زبانی (با اعداد فازی مثلثی) توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Dynamic MCDM in Fuzzy Environment (Case Study: Emergency Department and Triage Patients)

نویسنده [English]

  • alireza alinezhad
Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The classic multiple-criteria decision making (MCDM) model assumes that, when taking a decision, the decision maker has defined a fixed set of criteria and is presented with a clear picture of all available alternatives. The task then reduces to computing the score of each alternative, thus producing a ranking, and choosing the one that maximizes this value. However, most real-world decisions take place in a dynamic environment, where the final decision is only taken at the end of some exploratory process. Dynamic decisions arise in many applications including military, medical, management, sports and emergency situations. This study proposes a flexible framework for dynamic MCDM, based on the concept of fuzzy sets theory and the VIKOR method to provide a rational, scientific and systematic process for prioritizing patients in Emergency Department (ED) under a fuzzy environment where the uncertainty, subjectivity, and vagueness are addressed with linguistic variables parameterized by triangular fuzzy numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Multiple Attribute Decision Making
  • Vikor method
  • Intuitionistic Variables
  • Triangular Fuzzy Numbers
  • Emergency Department
  • Patient Sorting