طراحی مدل اندازه گیری چابکی با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز

چکیده

باید مختص سازمان طراحی شود زیرا از طرفی ساختار، فرهنگ، استراتژی ها و اهداف از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و از دیگر سو نیاز سازمان های مختلف به چابکی نیز متفاوت است. مدل حاضر توجه به ویژگی های سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز بومی سازی شده و برای اندازه گیری سطح چابکی فعلی این سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به کیفی بودن ماهیت پژوهش برای طراحی مدل، روش فرا ترکیب مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا مدل های چابکی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش فراترکیب ابعاد و مولفه های اندازه گیری چابکی سازمان استخراج شده است. معیارها و مولفه های اصلی مدل عبارتند از: محرک ها، توانمند سازها، قابلییت های کلیدی  و راهبردهای چابکی ، تعیین سطح چابکی مورد نیاز، اهداف چابکی و نتایج چابکی. سپس تمامی سطوح مدل (سه سطح معیار، زیرمعیار و نکات راهنما) با استفاده از روش گروه متمرکز نهایی شده و ابزار اندازه گیری چابکی سازمان بر اساس سطح سوم مدل(نکات راهنما) طراحی شده است. در نهایت سطح چابکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز به وسیله ی این مدل توسط ارزیابان سازمانی مورد سنجش قرار گرفت که نتایج ارزیابی نشان می دهد سطح چابکی سازمان مدیریت پسماند  شهرداری شیراز در حال حاضر متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Lucas Experimental Method to Investigate the Relationship between Exchange Rate Overshooting and Business Cycles in Iran

نویسندگان [English]

  • Rahim Ghasemie 1
  • Amirabas Saminia 2
  • Mohamad Hasan Hemati 2
  • Abolfazl Kaviri Bidgoli 3
1 Assistant Prof, Faculty of Human Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Human Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 MS Student in Industrial management, university of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Among the current production management issues, the ability to handle the unexpected changes, survive the unexpected threats in the business market and suitable use of environmental fluctuation as an opportunity are the most challenges of the production organizations. This ability is agility. The first step to achieve the agility is to measure the current agility level of organization. As each organization has its own structure, culture, strategies, and goals, the agility differs from one organization to others. Furthermore, the required agility level differs from one organization to another regarding the competitive environment in which they compete. In this paper, a model presented in order to measure the agility level in Shiraz municipality waste management organization. Based on this goal, first through the comprehensive literature review, different agility model studied and relevant dimensions and components of agility measurement model extracted using the meta-synthesis method. The main criteria and the principal components of these models include Agility drivers, agility enablers, key capabilities, agility strategies, required agility level, agility goals, and results. Then all levels of the model (three levels) have been Finalized using Focus Group method and the agility measurement tools designed according to the third level of a model (Guide tips). Finally, the agility level of Shiraz municipal waste management organization measured and results show a moderate level of agility in this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Agility Measurement Model
  • Organization Agility Level
  • Meta–Synthesis Method
  • Shiraz Municipality Waste Management Organization