بررسی نقش عوامل فیزیکی محیط کار(ارگونومی) بر افزایش بهره‌وری کارکنان بانک تجارت شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مدیریت، شیراز، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مدیریت، شیراز، ایران

چکیده

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی، سعی دارد محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی هایی جسمی – فکری و محدودیت ها و علائق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری، با عنایت بر سلامتی، ایمنی در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است بجای متناسب سازی انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. در این راستا پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل فیزیکی محیط کار(ارگونومی) و افزایش بهره‌وری کارکنان بانک تجارت شیراز  را مورد بررسی قرار میدهد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات میدانی از دو پرسش‌نامه استاندارد یک پرسشنامه  تی.ال.ایکس- ناسا برای ارزیابی ابعاد شرایط فیزیکی محیط کاری (ارگونومی) و دیگری پرسشنامه مدل آجیو برای ارزیابی بهره‌وری کارکنان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در سطح آمار استنباطی و با استفاده از نرمافزار SPSS19 صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی‌دار بودن آن‌ها با استفاده از آماره t و z صورت گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در ابتدا بین شرایط فیزیکی محیط کار (ارگونومی) و ابعاد آن (بار فیزیکی، با ذهنی، تلاش، عملکرد، بار زمانی) و افزایش بهره‌وری کارکنان بانک تجارت شیراز ارتباط معناداری وجود دارد. و هرگونه افزایش بار فیزیکی،با ذهنی و بار زمانی باعث کاهش بهره وری میگردد و بالعکس و هرگونه افزایش تلاش و عملکرد باعث افزایش بهره وری میگردد و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Factors (Ergonomics) in the Workplace to increase employee productivity (Case study: Shiraz Tejarat Bank)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kadkhodaie 1
  • Seyed Masoud Seyedi 2
1 MA Graduate, Management Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor in Management, Management Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Ergonomics or human factors engineering tries to design work and jobs according to the physical and mental abilities limitation and human interests. This science is formed with the aim of increasing productivity, according to the health, and safety in the environment. This science is also trying to coordinate the environment with the human than to coordinate human with the environment. Along with this, the present study investigates the role of physical factors of the workplace (ergonomics) and an increase of productivity of Tejarat Bank employees in Shiraz. In order to collect field data, two standard questionnaires-one TLX.NASA questionnaire to evaluate the physical dimensions of the workplace (ergonomics) and Ajio Model questionnaire to evaluate the employees’ productivity – applied. Data analysis was inferential statistics through the SPSS.19 software program. To test the theories, simple regression and correlation coefficient were used and to know the significance t-test and z-test were applied. Research findings have shown that there is primarily a significant difference between workplace physical conditions (ergonomics) and its dimensions (physical load, mental load, effort, performance, and time load), and the increase of the productivity of Tejarat Bank employees. Any increase in (physical, mental or time load decrease the productivity and vice versa. And any increase in effort and performance increase the productivity and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics
  • Physical factors
  • Productivity
  • Tejarat Bank