بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد کرمان

2 استاد یارگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

4 استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp  بوده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Lucas Experimental Method to Investigate the Relationship between Exchange Rate Overshooting and Business Cycles in Iran

نویسندگان [English]

  • Farzad Moayeri 1
  • Mohsen Zayandeh Rood 2
  • Seed Abdolmajid Jalaei Esfandabadi 3
  • Hossien Mehrabi Basharabadi 4
1 PhD student in Economics, Department of economics, Kerman Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 i Assistant Professor in Economics, Department of economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
4 Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Exchange rate shocks due to increased risk and uncertainty of production are concerned as a leader variable in creating economic instability in the country. The proof of this can help to adopt economic policies. During 1989 -2013, this has repeatedly been met with Exchange rate overshooting. This article attempts to answer this question that the exchange rate overshooting plays a key role as a leading variable in business cycles in Iran economy. In this regard, using Hodrick-Prescott filtering method, trends, and exchange rate shocks and economic cycles in 1989 -2013 calculated. Then, four complete cycles of currency (peak-peak) were identified. Next, applying Lucas experimental method, the relationship between Log of GDP shock and the exchange rate cycles was investigated at the time of each four cycles. The results showed that exchange rate shocks played as a leading variable in all periods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate overshooting
  • Business cycle
  • Lucas experienced method
  • Cross-correlation coefficient