ارائه مدلی جهت انتخاب تأمین کنندگان مناسب به منظور افزایش بهره وری (مطالعه موردی: یکی از شرکت های فعال در زمینه ساخت تجهیزات پالایشگاهی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئله انتخاب تامین کنندگان تجهیزات یکی از مسائل اساسی در تمام صنایع به خصوص در صنعت نفت می باشد. در اینگونه مسائل معمولاً معیارهای متعدد و بعضاً متضادی باید در گزینش نهایی در نظر گرفته شود و به همین دلیل این دسته از مسائل جزء مسائل چند معیاره محسوب می شوند. تأمین کنندگان می توانند تأثیر بسیاری روی عملکرد شرکت ها در مقوله های مختلف نظیر قیمت، کیفیت و تحویل داشته باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راه های ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان، بهترین راه نمی باشند و از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد. در پژوهش حاضر، در ابتدا با بررسی سایر مطالعات و مصاحبه با خبرگان معیارهای اساسی انتخاب تأمین کنندگان شناسایی و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. در قدم بعدی با توجه به معیارها و گزینه ها (تأمین کنندگان) مدل تحلیل سلسله مراتبی تهیه و گزینه ها نیز اولویت بندی شدند. جهت تعیین مقدار سفارش بهینه یکی از قطعات اساسی موردنیاز، با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی مدلی ارائه شده و با استفاده از داده های واقعی، مدل اجرا شده و میزان سفارش بهینه قطعه مورد نظر از هر تأمین کننده تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Supplier Selection Model in order to Increasing Productivity (Case study: One of the Active firms in Manufacturing of Refinery Equipment)

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Etemadi 1
  • Ahmadreza Kasraei 2
1 PhD. Student in Industrial Management, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Industrial Management, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Supplier selection issue is one of the basic problems in all of the industries, especially in the oil industry. In such issues, multiple criteria and sometimes contradictory criteria must be considered. So, these problems are considered as multi-criteria problems. Suppliers can have a huge impact on the performance of companies in different categories like price, quality, and delivery. Experts believe that there is not the best way for evaluating and selection and there are different methods in this field. In this study, first, with investigating other studies and interviews with experts and the basic criteria for supplier selection were identified and prioritized with Analytic Hierarchy Process. In the next step, according to the criteria and alternatives (suppliers), a hierarchical analysis model prepared and alternatives were also prioritized. In order to determine economic order quantity for one of the main needed parts, a hybrid goal programming and analytic hierarchy process have presented and by using real data, model run and the optimum order for the part was determined for each supplier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Optimum Order
  • analytical hierarchy process
  • Goal programming