شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با تکنیکهای SAW و FAHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در عصر دانایی محور، دانش به عنوان مزیت رقابتی محسوب می شود که برای استفاده صحیح از آن باید به درستی مدیریت شود. اولین گام جهت اجرای یک سیستم، شناخت عوامل کلیدی می باشد. در طراحی و اجرای مدیریت دانش نیز عواملی وجود دارند که نقش حیاتی تر دارند و با تمرکز حول محورهای اصلی، روند اجرای سیستم را تسهیل و تسریع می گردانند. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش می باشد. جامعه آماری کلیه کارشناسان خبره پالایشگاه تبریز به تعداد ۳٠ نفر می باشد و به علت محدود بودن نیازی به نمونه گیری نبوده و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از 2 پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که با بررسی نظر خبرگان و استفاده از آزمون کرونباخ روایی و پایایی سؤالات مورد سنجش قرار گرفته است. برای شناسایی عوامل از آزمون T- test استفاده شد. براساس یافته ها 4 عامل رویه مدیریت، تلاش های سازمانی و توسعه، فناوری اطلاعات، نرخ تأمین و پذیرش به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شده و اولویت بندی آنها طبق روش مجموع ساده وزنی به صورت رویه مدیریت، تلاش های سازمانی، نرخ تأمین و پذیرش و فناوری اطلاعات و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رویه مدیریت، تلاش سازمانی، فناوری اطلاعات و نرخ تأمین و پذیرش می باشد. از جمله اهمیت مدیریت دانش می‌توان به تشخیص کمبودها در دانش سازمانی، بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی، ارائه کالاها با ارزش افزوده‌ بیشتر، رضایتمندی مشتریان و کارکنان، تقویت موقعیت رقابتی سازمان‌، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing of the Critical Success Factors (CSFs) of Knowledge Management by Using SAW & FAHP

نویسندگان [English]

  • Elmira Rahimi 1
  • Majid Bagherzadeh Khajeh 2
1 M.A, Department of Industrial Management, Operations Research, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the knowledge-based age, knowledge is regarded as a competitive advantage which should be managed in a proper manner for an accurate use. The first step to implement a system is to identify the key factors. During designation and implementation of knowledge management, a series of factors exist which play a more vital role and they lead to facilitation and acceleration of the implementation process of the system by focusing on the main axes. This research is conducted in order to identify and prioritize the critical success factors (CSFs) of knowledge management. The statistical population consisted of managers and experts of Tabriz Oil Refinery which is equal to 30 persons. As the statistical population number is limited, there is no need for sampling and the whole population was surveyed. For data collection, two questionnaires were employed, the reliability and validity of questionnaires were assessed by experts’ reviews, opinions, and Cronbach test. For identifying the factors effective on the success of knowledge management T-test was performed. According to the findings and results, four critical success factors were identified, including management practices, organization efforts and development, information technology and supply and adoption rate. With regard to the simple Additive Weighting Method (SAW), the ranking of afore-mentioned factors are as follows:  management practices, organizational efforts, supply, and adoption rate and IT. And with regard to the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), the ranking of these factors are as follows: management practices, organizational efforts, IT and supply, and adoption rate. In addition to the importance of knowledge management, we can refer to the identification of gaps in organization's knowledge, higher productivity of human capital; provide more value-added goods, the satisfaction of customers and employees, strengthening competitive position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management success
  • Critical success factors (CSF)
  • t-test
  • additive weighting method
  • fuzzy analytical hierarchy process