بررسی تفکر استراتژیک در پیاده سازی مدل EFQM به واسطه یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت اجرایی، خمین، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی ، مدرس آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش تفکر استراتژیک در پیاده سازی مدل EFQM به واسطه یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه می پردازد. به این منظور چهار فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش از تفکر استراتژیک به عنوان متغیر مستقل، پیاده سازی مدل EFQM به عنوان متغیر وابسته و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع همبستگی، به لحاظ استراتژی از نوع کمی و به لحاظ ابزار جمع آوری اطلاعات، پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه در سطح کشور  به تعداد 35324 نفر می باشد که در سال 1394 مشغول خدمت هستند. نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تصادفی از نوع طبقه ای  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، به تعداد 384 نفر انتخاب و با کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS و Excel و Lisrel به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی، نشان داد که هم تفکر استراتژیک و هم یادگیری سازمانی هر دو تاثیر مثبت بر استقرار EFQM دارد. نتایج برازش مدل پژوهش نیز نشان داد که داده های پژوهش با مدل مفهومی پژوهش برازش دارد و مدل تأیید شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و اینکه هر سه فرضیه فرعی پژوهش مورد تایید قرار گرفتند می توان نتیجه گرفت که تفکر استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم از طریق یادگیری سازمانی روی پیاده سازی مدل تعالی سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Strategic Thinking Role in Implementation of the EFQM Model through Organizational Learning within the Logistics Department of the Ministry of Energy and the Ministry’s Subsidiary Companies

نویسندگان [English]

  • Mehdi Etemadi 1
  • Abdosamad Khodami 2
1 Graduate student, executive management discipline, Islamic Azad University, Khomeyn, Iran,
2 PhD of human resource management, training instructors and researcher of Islamic Azad University.
چکیده [English]

Present research intends to look into the role of the strategic thinking in the implementation of the EFQM model through organizational learning within the logistics department of the Ministry of Energy as well as the Ministry's subsidiary companies. For this purpose, four hypotheses formulation presented and tested. The present research is based on the three variables: The strategic thinking as the independent variable, implementation of the EFQM model as the dependent variable and organizational learning as the mediator variable. The current research method is applied research in terms of objective, strategies and data collection is solidarity, quantitative, and survey questionnaire respectively. In this survey, statistical society includes all managers and field staff working for the Ministry of Energy and subsidiary companies in Iran with the number of 35324 persons, who are serving in 2015. Sampling in this study is done based on random sampling method with stratified kind and Krejcie and Morgan table was designed for 384 people. Data analysis was conducted by applying the software such as SPSS statistical, Excel and Lisrel. The results of the proposed approach showed that strategic thinking and organizational learning both have a positive impact on the establishment of EFQM. Results of the fitting model indicated that the research data are fitting with the research conceptual model, so the model was verified. Based on the results of the hypotheses tests and given the fact that all the three hypotheses of the research were verified it was concluded that the strategic thinking directly and through the organizational learning affected on the implementation of the desired organizational model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking model
  • EFQM
  • Organizational Learning
  • Organizational Excellence