ارائه ی مدل ترکیبی از متوسط وزنی فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست و سلسله مراتبی فازی برای مکانیابی انبار کارخانه

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

تعیین محل بخش های مختلف کارخانه، یکی از کلیدی‌ترین گامهای تأسیس و با مدیریت صحیح جریان مواد و محصولات کارخانجات می باشد . به دلیل ساختار و شرایط موجود، بسیاری از کارخانه های موجود در کشور پس از چند سال ممکن است نیازمند گسترش مساحت و یا افزایش تولید و یا حتی بازنگری در ساختار سنتی گذشته باشند؛ و لذا نیازمند تغییرات در ساختار مکانی و یا ایجاد مکان های جدید می باشد. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید برای حل مسائل مکانیابی
می باشد. به این منظور برای وزن دهی و رتبه بندی روش ترکیبی جدیدی از سلسله مراتبی فازی (AHP فازی ) و متوسط فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست ( FWA ) ارائه گردیده است.  که به طور موردی در این پژوهش مکان یابی یک بخش از کارخانه تولید لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در کارخانه مورد بررسی به دلیل تصمیم مدیریت مبنی بر تولید داخلی برخی از قطعاتی که تا کنون به صورت قطعه نهایی از کشورهای خارجی دریافت می گردیده است ، برخی از سوله هایی که در گذشته به عنوان انبار برای انباشت قطعات مورد استفاده قرار می گرفته است اکنون به عنوان محل نصب دستگاههای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لذا بایستی به دنبال مکانی جدید در کارخانه به منظور انبار کردن قطعات بود. تا هم بتوان از فضای موجود به صورت بهینه استفاده نمود و هم هزینه های مرتبط با آن را به حداقل ممکن کاهش داد .که به این منظور ابتدا جلساتی در سطوح کارشناسان و مدیران به منظور تعیین پارامترهای مهم برای انتخاب، صورت گرفته و سپس  با استفاده از مدل ارائه شده به حل مساله مورد نظر پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Compound Model for Warehouse Location Using Fuzzy Weighted Average based on the Left and Right Scores and Fuzzy Case Series

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Mona Torabi 2
  • Nahid Babaie 2
1 Assistant Professor Department of Industrial Engineering, University of Qom, Iran
2 Ms.c of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, University of Qom, Iran
چکیده [English]

Today reverse logistics has become one of the most challenging issues in the areas of the automotive supply chain. Therefore, understanding the factors that influence the implementation of reverse logistics is important. We can point to the reasons why organizations pay attention to this subject: Competitive incentives, direct economic incentives, and environmental reasons. In many cases, there are certain rules and regulations in the areas returns that have forced the organizations to pay more attention to this sector. In this research, we determined primary criterions with collecting determined criterions of previous studies and also taking experts’ opinions which consists 3 economical, environmental and social criterions and 19 sub criterions. Then these factors were given to experts in the form of a questionnaire. The collected data were analyzed with the confirmatory factor analysis method. Finally, a number of factors have been removed and the final factors remained. In order to rank the factors, these factors were given to experts in the form of ANP (Network Analysis Process) questionnaire again. Then we used fuzzy ANP method for measuring interdependencies and criterions ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse logistics
  • Multi-Criteria Decision Making Approach
  • Fuzzy Network Analysis Process
  • Prioritizing