استفاده از نمودار علت و معلول جهت بررسی علل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به کمک رویکردهای QFD و FMEA

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اینکه در سالیان اخیر صنایع داخلی با اُفت شدیدی مواجه گردیده اند و بعضی از آنها وَرشکسته شده و برخی نیز در آستانه وَرشکستگی می باشند، وجود تحقیقی که بتواند دلائل وَرشکستگی صنایع داخلی را به صورت ساده و کاربردی به تصویر کشیده و قابل انعکاس به مسؤلینِ محترمِ دولت، نمایندگان مجلس، قوۀ قضائیه و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی باشد، کمتر به چشم خورده است. از این رو نویسندگان مقاله کوشیده اند تا در مرحلۀ اول بخش عمده ای از دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی را از نوشته ها و سخنانِ مسؤلینِ کشوری و کارشناسان و متخصصین، استخراج نمایند. در گام دوم نیز این دلائل به رؤیت کارشناسان خبره و مشاورین وزارت صنایع و معادن رسانده شده است. سپس با استفاده از ابزار توسعه کیفیت (QFD) و روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA)، بیش از 90 مشکل و مسألۀ استخراج شده دسته بندی و اولویت بندی، و نتایج حاصل به عنوان ورودی برای ترسیم نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهی) به کار گرفته شده است. در این مقاله جهت رسم نمودارِ علت و معلول، دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به هشت قسمت دسته بندی شده اند: 1. دولت، 2. صنایع داخلی، 3. قاچاق کالا، 4. بانک، 5. قوه قضائیه، 6. مجلس، 7. محیط و8. مردم. این نمودار از یک طرف می تواند به سادگی نشان دهندۀ مشکلات صنایع داخلی به ترتیب اهمیت باشد و از طرف دیگر ارگان ها و سازمان های مرتبط را برای حل مسائل مشخص نماید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی عملی است، و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی-کاربردی می باشد که در آن جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و از قضاوت افراد خبره نیز جهت اعتبار روایی و پایایی آن بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using cause and Effect Diagram to Survey the Cause of Bankruptcy and Slump Domestic Industries by QFD & FMEA Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin HesamiNezhad 1
  • Mahnaz Zarei 2
  • Mohammad Bagher Moayedi 1
1 MSc. Student, Department of Industrial (Industrial engineering), Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Prof., Department of Industrial (Industrial engineering), Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In paying attention to the recent years, domestic industries encounter severe slump and some of them has become insolvent, some are also at the beginning of bankruptcy. The existence of a research that would be able to applicability and simply show the causes of domestic industries bankruptcy, and make it flexible to the government`s honorable attendants, congress representatives, judicature, and other governmental and private organizations, has been less seen. Therefore, the writers of this article have tried at the first step to extract the main causes of bankruptcy and slump domestic industries from the writing and speeches of country`s attendants and experts and specialists. At the second step, the causes are presented to specialists and advisers of Ministry of Industry and Mining. Then by using Quality Function Deployment (QFD) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) more than 90 problems are extracted, classified and prioritized, and then the obtained results are used as input to draw cause and effect diagram (fishbone diagram). In this article to draw cause and effect diagram, the bankruptcy causes and slump domestic industries are categorized into 8 parts: 1. government, 2. domestic industries, 3. goods smuggling, 4. bank, 5. judicature, 6. Congress, 7. environment, and 8. people. On the one hand, this diagram can simply show the domestic industries problems based on their importance and on the other hand specify the related organizations to solve the problems. This current research from the viewpoint of purpose is an active research and from the aspect of approach and nature is a descriptive-applicable research in which the library approach is used to gather information, and also experts judgment are used for validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy and slump domestic industries
  • cause and effect diagram (fishbone diagram)
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
  • Quality Function Deployment (QFD)