ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین با بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

از آنجایی که پویایی‌های تدارکات و بازار‌های فروش و بنابراین عدم قطعیت برنامه ریزی افزایش یافته است، شرکت‌ها می‌بایست قادر باشند تا تصمیمات آگاهانه تحت ریسک اتخاذ کنند. خصوصیت کلیدی ریسک زنجیره تأمین این است که ریسک ماوراء مرزهای یک شرکت گسترش می‌یابد و به علاوه، جریان‌های گسترش یافته مرز‌ها خود می‌تواند منبعی از ریسک‌های زنجیرة تأمین گردد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ریسک‌های زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی زاگرس، اولویت‌بندی ریسک‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای مدیران جهت مقابله با آن‌ها است. به منظور تحقق این اهداف، پس از دسته‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین، داده‌های تحقیق با نظرسنجی از مدیران  شرکت، از طریق پرسشنامه جمع آوری و 20 عامل در قالب 6 گروه به عنوان ریسک‌های زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی شناسایی شدند. برای اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین از تکنیک تحلیل شبکه ای   استفاده گردیده و نتیجه تحقیق، تحریم را به عنوان  مهمترین ریسک زنجیره تأمین شرکت پتروشیمی زاگرس معرفی می‌نماید. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، زمینه‌ای- موردی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing of Supply Chain Risks via ANP Technique (Case Study: Zagros Petrochemical Company Located in South Pars Special Economic Zone)

نویسندگان [English]

  • Morteza Shafiee 1
  • Andisheh Honarvar 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 M.A Graduated in Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Since the dynamics of logistics and sales markets and so the uncertainty of planning has increased, companies should be able to make informed decisions under risk. The key characteristic of supply chain risk is that risk gets extended beyond the borders of a company. In addition, extended currents borders can be the source of supply chain risk. The purpose of this study is to identify risks in the supply chain of Zagros Petrochemical Company, prioritize risks and provide recommendations for managers to deal with them. In order to achieve these objectives, after the supply chain risks were categorized, the empirical data used in this study which is based on questionnaire responses from firm managers, were gathered and 20 factors in 6 groups were identified. In order to prioritize the risks, the analytic network process (ANP), have been utilized. The result of research introduces boycott as the most important risk in the supply chain of Zagros Petrochemical Company. It is an applied research due to the goal and case study due to the methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Supply Chain
  • supply chain management
  • Supply chain risk
  • Analytic Network Process