بررسی رابطه تشریک مساعی کارفرمایان و کارکنان با رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در تعاونی های صنعتی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

کارکنان سرمایه اصلی سازمان هستند لذا توجه به آنها اهمیت ویژهای دارد. در این راستا کارکنان و کارفرمایان میبایست اصول ایمنی و بهداشت کار را رعایت نمایند. لذا در این تحقیق می خواهیم میزان ارتباط تشریک مساعی بین کارفرمایان و کارکنان و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در تعاونیهای صنعتی استان کردستان را بررسی نماییم. این پژوهش از لحاظ رویکرد کمی، از نظر هدف کاربردی و هم چنین از لحاظ روش از نوع پژوهش های همبستگی و از شاخه پیمایشی می باشد، که در تعاونیهای صنعتی استان کردستان در بهار 1393 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شاغلین تعاونیهای صنعتی استان کردستان است. نمونه لازم 264 نفر است که از بین این جامعه از طریق نمونهگیری طبقهای تصادفی با احتساب متناسب انتخاب گردیدهاست. در این پژوهش از دو پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی اندازهگیری و گردآوری دادهها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تشریک مساعی بین کارفرمایان و کارکنان و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Employers and Employees Collaboration in Industrial Safety (Case Study: Industrial Cooperative in Kurdistan)

نویسنده [English]

  • Heirsh Soltanpanah
Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Employees are the main asset of organizations and are of great importance. In this regard, employees and employers must comply with health and safety rules. In this study, the cooperative relationship between employers and employees and obeying the safety rules and health are examined in the industrial cooperatives of the Kurdistan province. This research is qualitative in terms of approach and practical in terms of objectives. Also,  the method of correlational research survey is used which was conducted in cooperative companies of Kurdistan in the spring of 2015. The target population included all employees of industrial cooperatives in Kurdistan. 264 people were selected by random sampling. In this study, two questionnaires are used as the main tool to measure and collect the data. Validity and reliability were approved. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. The results demonstrated that there is positive and significant relationship collaboration between employers and employees and the safety and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaboration
  • Safety and Health
  • Industrial Cooperatives
  • Kurdistan