انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل روابط خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت تولید و عملیات، هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پیشینه پژوهش نشان داده است که برای انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین بهتر است که در ارزیابی تأمین کنندگان هم زمان به معیارهای کمی و کیفی توجه شود. برای این منظور باید از ابزاری استفاده کنیم که تلفیق مناسب معیارهای کمی و کیفی را در نظر بگیرد. هدف این مقاله توسعه و بکارگیری یک مدل ارزیابی برای انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی می باشد. به این منظور در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل روابط خاکستری استفاده شده است. روش پژوهش در این پژهش از نوع میدانی و توسعه ای است. داده های مربوط به تأمین کنندگان و اوزان معیارها بر اساس مستندات و نظرات مدیران انتخاب و فراهم شده است. برای ارزیابی تأمین کنندگان ابتدا معیارهای کیفی و کمی مشخص گردیده و برای تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. سپس برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش تحلیل روابط خاکستری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش تلفیقی ارائه شده می توان معیارهای کمی و کیفی را به صورت هم زمان در ارزیابی تأمین کنندگان مورد استفاده قرار داد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف پذیرتری و کاربرد آسان این روش تلفیقی از مزیت های این مدل است. به منظور بررسی اعتبار مدل تلفیقی، مجموعه تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ضریب تشخیص های متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.  با در نظر گرفتن ضریب تشخیص های متفاوت بین 1/0 تا 1 نتایج مشابهی بدست آمد و نتیجه گرفته می شود که روش تلفیقی ارائه شده برای انتخاب تأمین کننده، یک روش قابل اعتماد می باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplier Selection Using Analytical Hierarchal Process and Grey Relational Analysis

نویسنده [English]

  • Mohammad Akbari
PhD. of operation and production management, Member of Faculty Staff, Payam Noor University
چکیده [English]

Literature indicated that to select a supplier in a supply chain, it is better quantitative and qualitative criteria considered simultaneously in supplier assessing. To get this goal we should use the technique that regards an appropriate set of quantitative and qualitative criteria. The goal of this article is developing and applying as assessing model to select a supplier with regarding quantitative and qualitative criteria. So we used analytical hierarchal process and grey relational analysis. The research method was development and field study. Supplier data and weights of criteria were gained using document and manager's comments. To assess suppliers, first quantitative and qualitative criteria were determined and analytical hierarchy process was used to weight these criteria. Then to rate suppliers grey relational analysis was used. Results indicated that using the integrated model we can consider quantitative and qualitative criteria simultaneously in assessing suppliers. Also flexibility and easy to use are advantages of the model. To experiment reliability of integrated model, suppliers were assessing many times with different coefficient of determination. Regarding different coefficient of determination between 0.1 and 1, results were similar. Hence using provided an integrated model for supplier selection is a reliable method.              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Assessment Technique
  • supply chain management
  • Analytical Hierarchal Process
  • Grey Relational Analysis