مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهرستان دیواندره در استان کردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

2 دکتری مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده

مدیران و تصمیم‌گیرندگان صنعتی کشور با توجه به دیدگاه‌های آمایش و استراتژی‌های توسعه صنعتی، مکان‌هایی را برای تجمع واحدهای صنعتی به صورت شهرک یا مجتمع، انتخاب و سازماندهی می‌کنند. تصمیم‌گیری در ارتباط با تعیین مکان یک شهرک صنعتی جدید، فرآیندی است که باید با در نظر گرفتن عوامل مختلفی صورت گیرد. در این مقاله، مکان‌یابی شهرک صنعتی شهرستان دیواندره در استان کردستان با بهره‌گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا معیارهای مختلف با در نظر گرفتن عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای ارزیابی و مقایسه‌ی گزینه‌های پیشنهادی تعیین می‌شوند. سپس با استفاده از روش‌های TOPSIS،  SAWو AHPرتبه‌بندی مکان‌های پیشنهادی صورت گرفته و نتایج به دست آمده مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Multi-Criteria Policy Making Techniques to Locate the Industrial Parks (Case Study: Divandarreh's Industry Park, Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Shaho Hajebi 1
  • Gholamreza Soleimani 2
  • Mohammad Rahimpoor 3
1 PhD student of industrial management
2 PhD in business administration
3 M.S in industrial engineering
چکیده [English]

Managers and decision makers of industry select and organize places for gathering industrial units as complex or Park with regard to the views of Planning and National Development Strategies. The decision making to locate the establishment of a new industrial park is a process that must be done by taking into account various factors. This paper is intended to study the locating of Divandarreh Industrial Park in Kurdistan Province by using multi-criteria decision-making techniques. For this purpose, various criteria will be determined to take into account of various economic, social and environmental factors for evaluating and comparison with proposed options. Then, the results of proposed ranked locations will be compared by using AHP, SAW and TOPSIS methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locating
  • towns
  • industrial
  • Multi-Criteria Decision