استخراج ابعاد کلیدی تسهیم دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

امروزه عمده ترین سرمایه سازمان ها، دانشی است که به آن دسترسی دارند. بنابراین سازمان هایی می توانند موفق عمل نمایند که مفیدترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشری در حوزه کسب و کار خود را در اختیار داشته و به نحو مطلوب از آن استفاده نمایند. در این میان تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای سازمانی است. از این رو شناسایی عوامل و ابعاد موثر بر تسهیم دانش و نیز آگاهی از میزان تاثیر هر یک از آن ها، می تواند سازمان ها را در اتخاذ استراتژی های مناسب در جهت ارتقاء تسهیم دانش در سازمان یاری بخشد. بدین منظور در تحقیق حاضر ده عامل موثر بر تسهیم دانش در قالب سه بعد کلیدی فردی، سازمانی و تکنولوژیک مورد واکاوی قرار گرفته و تاثیر آن ها بر تسهیم دانش با روش معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آماری لیزرل بررسی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، معناداری تمامی روابط مورد تایید قرار گرفته و نتایج نشان می دهد، شخصیت به عنوان تاثیرگذارترین عامل در بعد فردی، ساختار سازمانی تاثیرگذار ترین عامل در بعد سازمانی و سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات موثرترین عامل بعد تکنولوژیک به شمار می روند. از سویی دیگر بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علی رغم تاثیر بارز هر سه بعد، بعد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تسهیم دانش در سازمان دارد که این امر بیانگر لزوم توجه به عوامل سازمانی در جریان استقرار سیستم های تسهیم دانش در سازمان ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of the Key Dimensions of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Masoume Sadat Mousavi 1
  • Hessam Zandhessami 2
1 Department of Management, Qazvin Islamic Azad University (QIAU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University (QIAU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

In these days, the most important wealth of organizations is the knowledge that they have. So successful organizations have the most useful, reliable and up to date business knowledge and use them appropriately. In this situation, knowledge sharing as a complex and value creating activity is the foundation of many organizational strategies. Therefore identify the factors and effective dimensions of knowledge sharing and being aware of the impact of each of them could help organizations to adopt appropriate strategies of improving knowledge sharing in the organization. So this study analyzed ten effective factors of knowledge sharing in three Key dimensions involve individual, organizational and technological and investigated the impact of them on knowledge sharing by using structural equation modeling (SEM) with LISREL software. According to the results, significant relations approved in all of the fields that we worked on and it shows that personality is the most influential factor of individual dimension, the structure is the most influential factor of organizational dimension and ICT literacy is the most influential factor of technological dimension. On the other hand, based on results, despite the clear impact of all three dimensions, the organizational dimension has the greatest impact on knowledge sharing in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge sharing dimension
  • Structural Equation Modeling (Sem)
  • LISREL software