تأثیر سطح نقدینگی بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر سطح نقدینگی بر ریسک درماندگی مالی شرکت ها می پردازد. برای سنجش سطح نقدینگی از مدل اُپلر و برای سنجش ریسک درماندگی مالی از دو امتیاز اهلسون (1980) و امتیاز زاوگین (1985) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه به روش Stepwise استفاده شد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی و همبستگی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 63 شرکت در طی بازه زمانی 1388 الی 1393 بود. با توجه به تحلیل ها و فرضیه های پژوهش نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطح نقدینگی بر ریسک درماندگی مالی شرکت ها تأثیر گذار بوده و با کاهش سطح نقدینگی درماندگی مالی افزایش می یابد. لذا می توان نتیجه گرفت که یکی از راه حل های فرار شرکت ها از ریسک درماندگی مالی در اختیار داشتن وجوه نقد کافی برای تأمین نیازهای نقدی به موقع خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Level Liquidity on the Risk of Financial Distress of Companies Listed In the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Shokraleh Khajavi
Associate Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of liquidity on the risk of Financial Distress company pays.  For assessing the level of liquidity of model Opler and for assessing the risk of Financial Distress than two patterns Ohlson (1980) and Zavgyn (1985) is used. To analyze the hypothesis of correlation test and multiple linear regression in two ways Enter and Stepwise is used.  This research is qualitative in terms of approach and practical in terms of objectives. Also, the method of correlational research survey is used. Statistical population in this research, listed companies in the Tehran Stock Exchange and the sample included 63 companies during the period 2009 to 2013. According to the Analysis and hypotheses of the study results show that level of liquidity risk of Financial Distress companies affected and with reduced levels of liquidity Financial Distress raises and one of the solutions run companies of the risk of Financial Distress in possession of sufficient cash to meet its cash needs on time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level of Liquidity
  • Financial Distress Risk
  • Tehran Stock Exchange