شناسایی رابطه علی و معلولی و رتبه‌بندی موانع تحقق اهداف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: مدل مشارکتی سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی در ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

چکیده

بهره‌گیری از روش مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان یک مدل سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا مهارت و تخصص مدیریت بخش خصوصی در تحویل پروژه‌های زیربنایی دولتی به ‌کار گرفته شود. لذا دولت‌ها می‌توانند بر روی بخش‌های دیگر اقتصادی جهت تسریع و توسعه رشد زیرساخت‌ها تمرکز نمایند. در این مقاله، با بررسی مدل‌ قانونی اجراشده (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) در سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی در ایران سعی می‌شود تا موانع تاثیرگذار در عدم تحقق اهداف پروژه‌های مصوب سرمایه‌گذاری در سه بخش شریک بخش دولتی (5 عامل اصلی و 9 عامل فرعی)، شریک بخش خصوصی (4 عامل اصلی) و همچنین فضای کسب‌وکار (6 عامل اصلی و 2 عامل فرعی) مورد شناسایی قرار گرفته و میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر یکدیگر با روش دیمتل فازی شناسایی شده و همچنین اهمیت هر یک از آن‌ها با بهره‌گیری از روش ای‌ان‌پی فازی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Causal Relationships and Ranking the Obstacles Affecting the Goals of Public-Private Partnership Projects (Case Study: Partnership Model of Industrial Developmental Organizations in Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khalilzadeh 1
  • Morteza Vasei 2
  • Davoud Seddighizade 3
  • Arvin Azizian 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Phd student, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using Public-Private Partnership method as an investment model may result in applying private sector's expertise and knowledge management to transfer governmental infrastructure projects. Hence, governments can focus on the other economic sectors in order to accelerate the development rate of infrastructure. In this paper, we study the legal model implemented in industrial developmental organizations in Iran to identify the obstacles affecting the goals of the approved enterprise projects in 3 sections of governmental (10 criteria), private (5 criteria) and business (7 criteria) and the amount of their effects on each other is determined by Fuzzy DEMATEL technique. Also, their importance weights are calculated and analyzed by Fuzzy ANP method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-Private Partnership
  • Fuzzy DEMATEL
  • Fuzzy ANP
  • Multi-Criteria Decision Making