ارائه مدل فازی جهت ارزیابی میزان بکارگیری تفکر ناب از دیدگاه تولید کننده (مطالعه موردی: شرکتهای تولید کننده کفش در تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تفکر ناب یک روش مدیریت سازمان ها برای بهبود بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات می باشد. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق، بررسی و ارائه مدلی جهت ارزیابی میزان بکارگیری تفکر ناب از دیدگاه تولید کننده با استفاده از ریاضیات فازی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه تولیدکنندگان  کفش در شهر تبریز می باشد. برای سنجش هر یک از شاخص های تفکر ناب از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. برای تعیین میزان نمره تفکر ناب و ارائه مدل، از منطق فازی در نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ارزش در شرکت های مورد مطالعه بهترین و شاخص کشش بدترین وضعیت را دارا می باشد. در نهایت نیز پس از نتیجه گیری راهکارهای لازم برای مدیران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Fuzzy Model to evaluate the rate of Applying Lean Thinking from the Manufacturer's Viewpoint (Case Study: Shoe-Manufacturing Companies of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Jamal Ashrafi Saadat 1
  • Houshang Taghi Zadeh 2
1 M.A Student of Industrial Management - Production & Operations, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Lean thinking is a method of managing organizations in order to improve the productivity, efficiency, and quality of the products and services. Accordingly, the main purpose of the present research is to examine and present a model for the evaluation of the rate of applying lean thinking from the viewpoint of the manufacturer through the use of fuzzy mathematics. The statistical population includes all the shoe manufacturers of Tabriz. In order to measure each of the indices of lean thinking, the researchers used a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity, and its reliability was assessed by using Cronbach's Alpha coefficient.To specify the score of lean thinking and to present the model, fuzzy logic was used in MATLAB software. The results indicate that the index "value" is in the best state, and the index "pull" is in the worst state. Finally, after drawing the conclusion, the researchers presented the necessary guidelines to the managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean thinking
  • fuzzy logic
  • Shoe-manufacturer