برونسپاری لجستیک معکوس: ارزیابی عوامل تصمیم استراتژیک با ارائه رویکرد ترکیبی SWOT و AHP خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز. گروه مهندسی صنایع، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت مزیت‌های رقابتی، اهمیت لجستیک معکوس دوچندان شده است. بخاطر پیچیدگی‌های سیستم لجستیک معکوس (RL) و همچنین تمرکز بر روی کسب و کار اصلی، سازمان‌ها اقدام به برون‌سپاری RL می‌کنند. اشتباه در ارزیابی عوامل مهم تصمیم برون‌سپاری باعث شکست برون‌سپاری RL می‌شود. تحقیق حاضر به شناسایی و ارزیابی عوامل مهم استراتژیک برون‌سپاری لجستیک معکوس در شرکت تولیدی دنا صنعت در سال 92 پرداخت. در این تحقیق از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) برای شناسایی عوامل استراتژیک برون‌سپاری RL استفاده شد. از سوی دیگر برای اندازه‌گیری میزان اهمیت عوامل کیفی تحلیل SWOT از فرآیند توسعه یافته‌ی تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (GAHP) استفاده شد. استفاده از داده‌های خاکستری در ارزیابی متغیرهای کلامی راهی برای مقابله با عدم‌قطعیت بود. اعتبارسنجی مدل در یک مطالعه‌ی موردی بررسی شد که حاکی از پایایی بالای مدل ترکیبی بود. نتایج نشان داد که از دید تصمیم‌گیرندگان، تقسیم ریسک در تصمیم برون‌سپاری RL از اهمیت به مراتب بیشتری از فاکتور کاهش هزینه برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outsourcing Reverse Logistics: Evaluating Strategic Decision Factors using Novel Combined SWOT and Grey AHP Approach

نویسنده [English]

  • Mohsen Zareinejad
Young Researchers and Elite club, Islamic Azad University Shiraz branch. Department of Industrial Engineering, Tehran North branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

According to the increasing importance of competitive advantages in recent years, the importance of reverse logistics has doubled. Because of the complexity of reverse logistics system (RL) and also focus on the core business, then the organizations are acted to RL outsource. Therefore, the mistake in the assessment of the most important factors in RL decision leads to failure of RL outsources. The present study was paid to identify and evaluate the most important factors of reverse logistics outsourcing strategic in Dena industry manufacturing company in 2013. In this research, the analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) was used to identify strategic factors of RL outsourcing. On the other hand, in order to measure the important qualitative factors SWOT analysis was applied of the developed grey analytical hierarchy process (GAHP). However, application of grey data in the assessment of linguistic variables, in fact, was a way to deal with uncertainty. The model validate was examined in a case study which was indicated the high reliability of the hybrid model. The results showed that in terms of decision-makers’ point of view, risk sharing in RL outsourcing decision was much more important than cost reduction factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse logistics
  • outsourcing
  • Grey AHP
  • SWOT