بررسی رابطه بین منافع بکارگیری برنامه‌ریزی منابع سازمانی و بهبود قابلیت‌های ناشی از مدیریت زنجیره تأمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دکتری بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین منافع بکارگیری برنامه‌ریزی منابع سازمانی و بهبود قابلیت‌های ناشی از مدیریت زنجیره تأمین است. پژوهش حاضر از نظر روش کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت های منتخب استان اصفهان است که از این سیستم ها استفاده کرده اند و یا اینکه با آنها آشنایی داشته اند. با انجام نمونه گیری اولیه و سپس بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود تعداد 60 نفر به عنوان نمونه نهایی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه سو و دیگران (2010) با انجام برخی اصلاحات و بومی سازی استفاده شد. برای بررسی متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون دوربین- واتسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بین قابلیت های شرکت در مدیریت زنجیره تأمین و منافع برنامه ریزی منابع سازمانی آن ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که بین ابعاد قابلیت های شرکت در مدیریت زنجیره تأمین (یکپارچه سازی فرآیند عملیاتی، یکپارچه سازی روابط و مشتری و یکپارچه سازی فرآیند برنامه ریزی و کنترل) و ابعاد منافع برنامه ریزی منابع سازمانی (منافع عملیاتی، منافع فرآیند و مدیریت تجارت و منافع برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات) ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Benefits of Enterprise Resources Planning and Improvement of the Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Neda Rajabani 2
  • Mohamad Ghafari 3
1 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Operations Research, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. of Marketing, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between the benefits of enterprise resource planning and improvement of the supply chain management. The statistical population of this study includes IT experts and managers who use ERP and SCM systems or know these systems in the selective companies in the city of Isfahan. A sample of 60 managers has been selected from this population through convenience sampling method. In order to collect the research data, the questionnaire of Su et al. (2010) was used after some modification. In order to analyze the data and test the hypotheses, descriptive and inferential statistics were used. These include Pearson correlation coefficient, Durbin-Watson, and regression test. The results revealed that there is a significant relationship between ERP and SCM. On the other hand, significant relationships were observed among each of ERP and SCM dimensions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning
  • supply chain management
  • Operational Process Integration