ارائه مدل تلفیقی مدیریت عملکرد استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن، AHP و QFD فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است تا با طراحی یک سیستم مدیریت استراتژیک بهینه و کارآمد در شرکت های ساختمانی، بتواند این شرکت ها را در حرکت به سمت تحقق اهداف بلندمدت خود  و سرآمدی در عملیات در تمامی جنبه های استراتژیکی و عملیاتی کمک کند. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت ساختمانی بهسازکاشانه تهران است که پس از تدوین استراتژی های SWOT و اهداف استراتژیک، کارت های امتیازی متوازن در مناظر چهارگانه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری طراحی شد که در این راستا با توجه به اهمیت متفاوت این مناظر، از مدل AHP برای وزن دهی به آنها استفاده گردید. در فرایند ترسیم نقشه استراتژیک در منظرهای چهارگانه از مدل QFD فازی بهره گرفته شده است. در گام آخر کارت امتیازی متوازن در منظرهای چهارگانه و برای هریک از اهداف استراتژیک تدوین و عملکرد شرکت با توجه به اعداد بدست آمده اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که تدوین و بکارگیری صحیح کارت های امتیازی متوازن با استفاده از روش AHP در اندازه گیری عملکرد و از همه مهمتر، برقراری مناسب روابط علت و معلولی میان مناظر مختلف با استفاده از ابزارهای مناسب نظیر QFD فازی در ترسیم نقشه استراتژیک، نه تنها موجب افزایش عملکرد در منظرهای رشد و یادگیری ( 97 درصد) و فرایندهای داخلی (87 درصد) می شود بلکه این رابطه علت و معلولی به رشد اهداف و شاخص های مشتری (8/83 %) و مالی (113%) تسری پیدا می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Integrated Strategic Performance Management Model using the Balanced Scorecard, AHP and Fuzzy QFD

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jahanbazy 1
  • Majid Rashidkaboli 2
1 MSc, Industrial Management, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad,Iran
2 Assistant Professor, Faculty Member of Esfahan University
چکیده [English]

This article aims to help the construction companies to move towards achieving their long-term goals and excellence in operations in all strategic and operational aspects using optimal and efficient strategic management system. The statistical population consisted of Behsaz Kashaneh Tehran Construction Company. After developing SWOT strategies and strategic objectives, Balanced Scorecards were designed in four perspectives including financial, customer, internal processes, and learning and growth. In this regard, AHP was employed for weighting due to the different importance of these perspectives. Fuzzy QFD model was employed in the process of drawing a strategic map in four mentioned strategic perspectives. Finally, balanced scorecard was designed in four mentioned perspectives and for each of strategic objectives. Company performance was then measured based of the figures. The results show that not only correct design and application of Balanced Scorecards by AHP increase the performance in growth and learning (97%), and internal processes (87%) but also such cause-and-effect relationship permeates through the customers' indicators (83/8%) and financial perspective (113%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecards
  • Strategic objective
  • SWOT
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Quality Function Deployment (QFD)