مدل برنامه‌ریزی آرمانی تولید محصولات در کارخانه‌ی تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

سازمان ها جهت پیشرفت و بقاء نیازمند تصمیم گیری بهینه برای منابع و امکانات خود می باشند. باتوجه به آرمان های موجود و در راستای اهداف سازمان، اینکه با چه ترکیب و میزانی مقدار بهینه ی تولید مشخص شود از مهمترین دغدغه های مدیران سازمان ها در سال های اخیر گردیده است. لذا می توان از مدل برنامه ریزی آرمانی  برای حل مسائل با اهداف چندگانه و گاه متضاد استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است که با درنظرگرفتن محدودیت های آرمانی موجود در شمواد ، مقادیر برنامه ریزی جهت تولید دو محصول دی ام تی مذاب و جامد بصورت سالیانه محاسبه گردد. پس از تعیین محدودیت ها و اولویت مربوط به هریک از آرمان ها، تابع هدف مدل مشخص گردید. سپس برای حل آن از روش لکسیکوگراف و الگوریتم انتقالات متوالی  استفاده شده است. در نهایت خروجی های مدل پس از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که میزان تولید دو محصول دی ام تی مذاب و جامد نسبت به مقدار هدف بترتیب کاهشی 3 درصدی و افزایشی 21 درصدی خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goal Programming for Production in Fiber Intermediate Production Company

نویسندگان [English]

 • Hossein Ostadi 1
 • Iman Ajripour 2
1 Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Iran, Isfahan
2 Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Iran, Isfahan.
چکیده [English]

To development and survival, organizations need to make the optimal decision for their resources. With regard to the organization goals, determining the quantity and composition of products have been the main concerns of managers in recent years. Therefore, goal programming can be used for solving these problems with multiple and sometimes conflicting objectives. In this paper, it is tried to calculate the planning amount of two productions (liquid and solid Dimethyl terephthalate (DMT)) with regard to the FIPCO's goal limitations. After determining limits and priorities of the goals, the objective function was cleared.  Then Lexicography technique and Iterative approach were applied to solve the model. After analyzing outputs, the amount of two productions, liquid, and solid Dimethyl terephthalate will respectively decrease 3% and increase 21% compared to the initial planning amount.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • decision making
 • Goal programming
 • Production Planning
 • Lexicograph method
 • Iterative approach
 1. Aouni, B., Colapinto, C., & La Torre, D. (2014). Financial portfolio management through the goal programming model: Current state-of-the-art. European Journal of Operational Research, 234, 536–545. Retrieved from  http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.09.040.
 2. Asgharpoor, M. (2013). Multi Criteria decision making (11rd ed.). Tehran:Tehran university publication.
 3. Azar, A. (2007). Operation research. Tehran: SAMT publication.
 4.  Babaei, H., Tootooni, M., Shahanaghi, K., & Bakhsha, A. (2009). Lexicographic Goal Programming Approach for Portfolio Optimization, 5(9), 63–75.
 5. Choudhary, D., & Shankar, R. (2014). A goal programming model for joint decision making of inventory lot-size, supplier selection and carrier selection. Computers and Industrial Engineering, 71, 1–9. Retrieved from  http://doi.org/10.1016/j.cie.2014.02.003
 6.  Gharegozlo, A., Barzegar, M. 2008. Goal programming using AHP approach to optimize the production combination. Journal of Business Studies. 29. 59-72.
 7. Heidari Gharebalagh, H., Moheb Rabani, S. 2010. Goal programming model of production with fuzzy approach in the oil refining industry. Journal of management. 18. 48-60.
 8. Jadidi, O., Zolfaghari, S., & Cavalieri, S. (2013). A new normalized goal programming model for multi-objective problems: A case of supplier selection and order allocation. International Journal of Production Economics, 148, 158–165. Retrieved from  http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.10.005.
 9. Jones, D., & Tamiz, M. (2010). Practical Goal Programming (Vol.157). Springer.
 10. Leung, S. C. H., & Chan, S. S. W. (2008). A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint. Computers & Industrial Engineering, 56(3), 1053–1064. Retrieved from  http://doi.org/10.1016/j.cie.2008.09.017.
 11. Leung, S. C. H., & Ng, W. (2007). A goal programming model for production planning of perishable products with postponement. Computers & Industrial Engineering, 53, 531–541. Retrieved from  http://doi.org/10.1016/j.cie.2007.05.010.
 12. Makouie, A. (2004). Introduction to production planning, Tehran: Danesh Parvar Publication (In Persian)
 13. Mehregan,M.,Kazemi,A. & Kamyabmoghadas,A. (2005). Goal production planning for telecommunication cables in Yazd suger company. 74. 133-147.
 14.  Mohanty, R. P., & Koay, J. C. C. (1988). A Goal Programming Application for Waste Treatment Quality Control. International Journal of Quality & Reliability Management, 5, 65–77. Retrieved from  http://doi.org/10.1108/eb002914.
 15. Momeni, M. (2013). New topics in operation research. Tehran: moalef.
 16. Nixon, J. D., Dey, P. K., Davies, P. a., Sagi, S., & Berry, R. F., (2014), Supply chain optimisation of pyrolysis plant deployment using goal programming. Energy,No.68, pp. 262–271. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.058
 17.  Safaie Ghadikaliee, A., Mahdavi, G. (2001). Application of goal programming model to optimize production planning in meat products companies. Journal of Humanities and Social Sciences. 4. 93-112.
 18. Safari,S., Sabziyan papi,H. (2013). University performance evaluation by using Lexicograph goal programming approach(A case study SHAHED university).Journal of Industrial Management-Islamic Azad University of Sannandaj.25(8).129-143.