مدل اخلاق حرفه ای معطوف به بهبود روابط کار در بین کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل اخلاق حرفهای معطوف به بهبود روابط کار کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان به اجرا در آمد. روش پژوهش از لحاظ جمع آوری اطلاعات پیمایشی واز نظربررسی اجزاء مدل همبستگی وجامعه آماری آن کلیه کارکنان زن و مرد به تعداد 5000 نفر بود که با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی و با کمک فرمول کوکران 357 نفر از آنان انتخاب و به منظور جمعآوری دادههای پژوهش در بین آنان پرسشنامه محقق ساخته بهبود روابط کارتوزیع شد. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ 96/0و ضرایب همبستگی اسپیرمن-براون و گاتمن بهترتیب97/0و96/0 بهدست آمد. روایی سازه پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی محاسبه وتأیید شد. دادهها پس ازجمعآوری با استفاده از t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندراهه و با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه19 وAmos تحلیل شد. یافتههای بهدست آمده با سطح معناداری 001/0=p نشان داد که رعایت اخلاق حرفهای (422/60=t) و ابعاد آن در بهبود روابط کار نقشی بالاتر از حد متوسط(میانگین فرضی3) داشته است. نمرات نقش اخلاق حرفهای در بهبود روابط کار بر حسب متغیرهای وضعیت تأهل و محل کار معنیدار بوده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی که با نرم افزار Amos انجام گرفت نشان داد بیشترین و کمترین ضریب تأثیر بتا به ترتیب مربوط به ارتباط آزاد اندیشی و کمک کردن به دیگران با اخلاق  حرفهای در بهبود روابط کار میباشد. بهطورکلی ارتباط بین کلیه ابعاد با اخلاق حرفهای برحسب شاخص های برازش مدل معنیدار بوده است. بعد از تأیید مدل تحلیل عاملی به وسیله معادلات ساختاری، مدل پیشنهادی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Professional Ethics to Improve Labor Relations between Staff (Case study: Mobarakeh Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Nozahtolazaman Moshfeghi 2
  • Freshteh Salehi Mobarakeh 3
1 Associate Professor, Faculty of Management, School of Psychological and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
2 PhD student in Educational Administration Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Khorasegan, Iran
3 M.A in Educational Administration Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Khorasegan, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to determine the model of professional ethics to improve relations staff Mobarakeh Steel Company to be implemented. In their study questionnaire was distributed to improve labor relations. The reliability was calculated by Cronbach's alpha as 96/0 and Spearman-Brown were used to estimate correlation coefficients and Gutman, which were 97/0 and 96/0, respectively. Factor analysis was calculated with the help of a questionnaire validity confirmation. Data were analyzed with single-sample t-test of Friedman and multivariate variance by using SPSS version 19. Results obtained with a significant level of p=001/0 showed that professional ethics (t =422/60) has a significant relationship to improve labor relations. Scores of professional ethics on the improvement of labor relations on the basis of marital status and work variables was significant. The results of the confirmatory factor analysis were performed using SPSS Amos showing the highest and lowest impact factor beta related to the liberal and helping others with professional ethics is to improve labor relations. In general, the relationship between professional ethics in all aspects of the model parameters was significant. Once verified by factor analysis, structural equation model, the model was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • improve labor relations
  • Mobarakeh Steel Company
1. Asaro, G. (2006). A causal comparative study of work ethic as a function of generational cohorts. http://proquest.umi.com.

2. Baharifar, A. & Kamel Javaheri, M. (2011). Examine the consequences of moral values. Semi-Annually Police Human Development.N.28, pp95-118.

3. Fadul, J. (2004). Business ethics, corporate social responsibility, and firm value in the oil and gas industry. http://proquest.umi.com.

4. Hessmer, A.T. (2004). Moral in management. Translate by Araby. M. &Izady, D.Tehran: cultural researches office.

5.Joolaee,S., Nik Bakht Nasr Abadi, A.R.,Parsayekta,Z., Jariyani,A., Movaghari Sadat mahale, M.,R.(2005). The concept of logical thinking and its importance in medical education.Teb Va Tazkiyeh, 54, 41-48.

6. Kaviyan, B. (2007). Check the work ethic in the public and private sectors. A Monthly Magazine Tadbir on Management.N.165.

7. Moayedfar, S. (2007). Work ethic and its influencing factors among government staff. Journal of Social Welfare. N.23.

8. Mokhtari, M. (2005). Industrial Relations and Labor Relations.Savadkooh. Press: Nemashoon.

9. Rahman seresht, H., Rafiee, M., Koosha, M., (2010). Social responsibility, ethics of cross-organizational. A Monthly Magazine Tadbir on Management.N.204.

10. Rashidi, F., (2005). The relationship between Islamic ethics, organizational commitment and organizational change in the attitudes of high school principal’s city .The Master of Educational Management, University of Shiraz

11. Scott, K. (2008). Strategic factors of institutional practice impacting faculty: Academic preparation, work ethics and institutional support. http://proquest.umi.com

12. Shamsi Meymandy, M., Haghighi, S., Iran Manesh, F., (2007). Determinants and strategies to increase the sense of cooperation and partnership among the population research center with the Joopar. Quarterly Arak Medical University Journal (AMUJ).N.9, pp.46-53.

13.Sheykh Alizde, M.(2007).The relationship between organizational culture and creativity administrative director of physical education in East Azarbaijan province, MA thesis, University of Urmia.

14. Svensson, G., Wood, G. (2003), "The dynamics of business ethics: a function of time and culture- cases and models", Management Decision, (4), 350-361.

15.Svensson , G., Wood ,G. (2007), "Ethical Performance Evaluation (EPE) in business practices framework and case illustrations" , European Business Review, Vol. 19, No. 5, pp. 420-430

16.Tavallai, R.A. (2011). Factors affecting the ethical behavior of employees in organizations. Semi-Annually Police Human Development. N.25

17. Vee, C. Skitmore.M. (2009). Professional ethics in the construction industry. Engineering construction and Architectural management.2, 117-127.

18. Yaghinloo, M., Javaher Dasti, F., Khalili Araghi, M. (2004). Professional ethics of the practice setting. A Monthly Magazine Tadbir on Management.N.135.