مسأله انتخاب تأمین کنندگان در حالت منبع یابی چندگانه تحت محیط عدم قطعیت: مدل ها و رویکردهای حل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تمامی فعالیت های موجود در یک زنجیره تأمین در جهت تأمین تقاضای بازار با ارائه ی محصولات با حداکثر کیفیت، حداقل قیمت و در زمان مناسب به مشتریان می باشد. به خاطر نقش اساسی تأمین کنندگان بر معیارهای هزینه، کیفیت، سرویس و  ... در دست یابی به اهداف زنجیره  تأمین، تأمین کنندگان جزء حیاتی یک سازمان می باشند که می توانند اثرات زیادی بر عملکرد سازمان داشته باشند. به واسطه ی این اثرات گوناگون، به کارگیری تکنیکهای دقیق و کارا برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش به آنها امری ضروری به  نظر می رسد. از اینرو طیف گسترده ای از تکنیک‌ها برای بررسی مسأله انتخاب تأمین کنندگان توسط محققین متعددی پیشنهاد شده است. بنابراین در این تحقیق ابتدا مسأله و فرآیند انتخاب تأمین کنندگان تشریح می گردد. سپس، برخی از تکنیک ها و مطالعات انجام شده برای هر مرحله از فرآیند انتخاب تأمین کنندگان ارائه می گردد. از آنجایی که در دنیای واقعی مسأله انتخاب تأمین کنندگان در عمل اغلب با عدم قطعیت و محدودیت هایی برای خریدار و تأمین کنندگان مواجه می گردد، در آخرین مرحله از فرآیند انتخاب تأمین کنندگان تنها برخی تحقیقات انجام شده در زمینه مسأله انتخاب تأمین کنندگان در حالت منبع یابی چندگانه در محیط عدم قطعیت مطالعه می گردند. نهایتاً جمع بندی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suppliers’ Selection Problem in Multiple Sourcing Cases under Uncertainty Environment: Models and Solution Procedures

نویسندگان [English]

 • Leyla Fazli 1
 • Alireza Eydi 2
1 M.Sc. Graduate in Industrial Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assist. Prof. in Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

All existent activities in the supply chain are to supply market demand by providing products with maximum quality, minimum price and in due date to customers. Due to suppliers have a basic role on criteria: cost, quality, etc. at access to the goals of the supply chain, suppliers are a critical component of an organization that can have an effect on the performance of the organization. Because of these diverse effects, accurate and efficient techniques application seems to be necessary for suppliers’ evaluation and selection and order allocation to them. Thus, the wide range of techniques has been presented by several researchers to examine suppliers’ selection problem. Therefore, in this paper first, the suppliers’ selection problem and the process is explained. Then, methods and some studies for each stage of the suppliers’ selection process are presented. Since suppliers’ selection problem often face with uncertainty and constraints for buyer and suppliers in the real world, some done researchers in multiple sourcing fields under uncertainty environment are only studied in the last stage of the suppliers’ selection process. Finally, conclusion and suggestions are provided for future research. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suppliers evaluation and selection
 • Order allocation
 • Multiple sourcing
 • uncertainty
 1. Billhardt, H., Lujak, M., Sánchez-Brunete, V., Fernández, A., & Ossowski, S. (2014). Dynamic coordination of ambulances for emergency medical assistance services. Knowledge-Based Systems, 70, 268-280.
 2. Toro-Diaz, H., Mayorga, M. E., Chant, S., & Mclay, L.A.  (2013). Joint location dispatching decisions for Emergency Medical Services. Computers & Industrial Engineering, 64(4), 917-928.
 3. Aboueljinane, L., Sahin, E., & Jemai, Z. (2013). A review on simulation models applied to emergency medical service operations. Computers & Industrial Engineering, 66(4), 734-750.
 4. Rahmati ghaleh alikhani, E., & Shokuhi, S. (1393). The Ranking of the effective factors on the selection medical devices brand from the perspective of medical centers. Twelfth Management International Conference, 12.
 5. Salimifard, kh., SHahbandarzadeh, H., & Seayavashi, R.  (1390). A model to identify effective factors  on the police station location. journal Bushehr Police Knowledge, 5(2), 1-20.
 6. Moradian, M.J., Pearavi, M.R., Etehadi, R., & Mohammadi, K. (1392). Examine responding time in to the emergency and the reasons for the delay in 115 Shiraz emergency center missions. Journal of Rescue, 2(5), 30-39.
 7. Forman, E. H., & Gass, S. I. (2001) The Analytic Hierarchy Process – An Exposition, Operations Research, 49(4), 469–486.
 8. Poormoalem, N., Kamrani, M., & Mohammadi, A. (1390). The optimal location of fire stations. Eleventh traffic Transportation Engineering International Conference, 11.
 9. Meshkini, A.,  Elyaszadeh, S.N., & Zabetiyan, E.  (1391). Assessment the location of seal housing projects with a physical-environmental approach, using an AHP hierarchical model (Case Yazd). Journal of Urban Studies, 2, 70-75.
 10. Ghodsipoor, S.H. (1392). Analytical Hierarchy Process (AHP), Publishing Center, Amirkabir Technology of University (Polytechnic Tehran).
 11. Yang Huei Lee, J. (1997). An AHP decision model for facility location selection. Facilities, 15(10), 241-254.
 12. Publication of manager pars research-scientific base (Management Research Paper), www.Parsmodir.com.