ارزیابی کیفیت فرایند تولید با رویکرد نمودارهای کنترلی نوع X-R و قابلیت فرایند تولید( مطالعه موردی شرکت بین المللی سیمان ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ، کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی کیفیت فرایند تولید با رویکرد نمودارهای کنترلی نوع X-R و قابلیت فرایند تولید می باشد. جامعه آماری تعداد 170نفرازمدیران ارشد، میانی و کاربران بخش کنترل کیفیت، پرسنل بخش تولید و کارکنان بخش پشتیبانی تولید شرکت بین‌المللی سیمان ایلام می‌باشد، که تعداد 118 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای دست یابی به این هدف از رگرسیون خطی چند گانه استفاده شده است، که داده های مورد نیاز آن با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد شده جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد که  نوع مواد اولیه و تجهیزات تولید این نمودارها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما اپراتورها و تکنسین های نزدیک به فرایند تولید نمی توانند این نمودارها را تحت تاثیر قراردهند. همچنین نتایج نشان داد که مشتریان و بازار فروش، شرایط عملیاتی فرایند تولید و نمونه گیری نیز بر روی قابلیت فرایند تولید تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of the Production Process with X-R type Control Charts and Capability of the Production Process (Case Study: International Company of Ilam Cement)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Rasouleh Vandi 1
 • Mehdi Zangeneh 2
1 PhD Student in Industrial Management, Lecturer, Ilam branch, Islamic Azad University, Illam, Iran
2 MA in Accounting, Lecturer, Ilam branch, Islamic Azad University, Illam, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to estimate the process quality estimation by using control charts type X-R and quality capability of the process. The population of research was 170 senior executives, middle managers, quality control, and support staff from Ilam cement manufacturing International Corporation. Using Cochran formula, 118 subjects were selected out of the total number of the population. Using multiple linear regression, random selection of the population was done. Then, the collected data, which was collected by using a standardized questionnaire were analyzed by using Spss software. Results showed that the type of material and equipment will affect the charts, but operators and technicians in the production process cannot affect the graphs. Also, the result showed that such factors as the customers and market, operational conditions, sampling are affecting the capability of the production process.                      
               
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality
 • Capability of production process
 • Control charts type X-R
 1. Alamtabriz, A., & Mohammadrahimi, A.R. (2009). Production and operations Management Approaches in Evaluating and Improving Business Process. The Commerce printing & Publishing Company.168pp.        
 2. Amenoroaea, R. (1996). The investigation of Quality control in the furniture industry (M. A. dissertation). University of Tehran.
 3. Burlikowska, M.D. (2005).Quality estimation of process with usage control charts type X-R and quality capability of process Cp, Cpk. Journal of materials processing Technology.162, 736-743.
 4. Chang, Y.C, & Wu, Chien-Wei.(2008). Assessing Process Capability based on the lower confidence bound of Cpk for asymmetric tolerances. European Journal of Operational Reserchal, (190), 205-227.
 5. Delany, k.d., & Phelan, Pat. (2009). Design improvement using process capability data".Journal of material processing technology, No 209,619-624.
 6. Jafarnezhad, A. (1991). Operation Management. University of Tehran press. (Translated to Persian).
 7. Hemesi, A.H & Nekomaram, H and Saeed Mohamadi, N. (2006).Estimating the applications Quality statistical control in the Sima chob company. Journal of Agriculture sciences, 2, 42-53.                                                                                                 
 8. Kaya, I., & Kahraman, Cengiz.(2009).A new perspective on fuzzy process capability indices.Journal of Expert systems with applications, 54,1-12.
 9. Kazazi, A. (2003). Total quality control .Publications and Research institute of Planning and management press. (Translated in Persian).
 10. Kazemnezhadfard, H., and Godarzi, and Ahmadighomi, R., and Vedaehaedari, H. (2007). statistical process control: concepts and Methods. Publishing Training Center and industrial research of Iran. Press.
 11. Khaki, Gh. (2008).Method of Research by thesis approach. Tehran. Baztab publishing co.
 12. Khodaparasehaghi , A. and Mottaghitalab, V. (1998). Quality control. Gelan univ .press .(Translated to persian)
 13. Mandavgade, Nitink., and Santosh, B.Jaju.(2009). Optimization of Cost by using 7QC Tools".Reserch India Publication. 3, 149-160.
 14. Mehregan, M.R. (1987).The investigation of application Quality control in the spinning industry (M.A. dissertation). Tarbiat Mordares University.
 15. Motorcu, Alireza, & Gullu, Abdulkadir.(2006). Statistical Process Control in machining a case study for machine tool capability and process capability. Material and Design, 27, 364-374.
 16. Mottaghi, H. 2009 .production and operation Management. Avaepatris, 397.
 17. Noorosana, R. 2007.Statistical process control. Elm va Sanat university press. 186pp.(Translated in Persian).
 18. Parchami, A. & Mashinchi, M. (2007).Fuzzy estimation of Process capability indices. Information sciences, 177, 1452-1462.
 19. pourshams, A. (2009). Quality control .Publishing training center and industrial     research of Iran. (Translated to Persian).
 20. Saninga, Erwin M.(2004). Economic Statistical Control-Charts with an Application to Xbar and Rcharts".Journal of material processing technology, No 161,152-165.
 21. Sharifi, J. (2002). The investigation of application of Quality control in the pars company. Tehran University.
 22. Taghizadeh H., Tari, GH& Musavi S.R. (2007). Exaltation of organizational entrepreneurship (case study). MANAGEMENT SIENCE. 3,155-180.                          
 23. Teyarachakul, S.,& Chand,S., & Tang, J.(2007).Estimating the limits for statistical process control charts: A direct method improving upon the bootstrap. European Journal of Operational Research, 178,472-481.
 24. Wu, chien-Wei.(2008). Assessing process capability based on Bayesian approach with subsamples. European Journal of Operational Research, 184,207-228.             
 25. Zaremehrjerdi, E. (1995). Guideline Quality control Guideline. Imam Reza press, 87. (Ttanslated to Persian).
 26. Zainali, J. (1997) .The investigation of Design and Development a system Quality control in integration in the unit industry (M. A dissertation).Tehran university.