نابسازی زنجیره تأمین در صنعت نفت و گاز مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کازشناسی ارشذ مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 ا استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه صنعت نفت و گاز سبب تحولات و دگرگونی های اساسی در فرآیند رشد و توسعه کشور ما گردیده و نیاز امروز به محصولات نفتی و کاربردهای مختلف آنها در زمینه های گوناگون و نیز پتانسیل کشور ما در این زمینه، سبب شده است که ایران سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه داشته باشد. در این خصوص اولین قدم،  تأمین دستگاه ها و تجهیزاتی است که با کمک آنها بتوان این منابع فسیلی را به پالایشگاه ها انتقال داده و با انجام عملیات لازم، فرآورده ها مورد نیاز تولید شوند. هر مقدار بتوان این تجهیزات را در زمان کوتاهتر و با کیفیت مناسب تهیه کرد زنجیره تأمین اثر بخش شده و اهداف سازمان تأمین می گردد. هدف اصلی این پژوهش افزایش اثربخشی زنجیره تأمین از طریق ناب سازی زنجیره تأمین می باشد. این فرایند با شناسایی عوامل اتلاف در خصوص تأمین کالاهای مورد نیاز در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی آغاز گردیده و سپس اولویت بندی شده و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت حذف یا کاهش این اتلاف ها پرداخته است. به این منظور از طریق مشورت با خبرگان 10 اتلاف اصلی شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و توسط نرم افزار Expert Choice‌ اولویت بندی شده اند. در انتها نیز راهکارهای مناسب جهت کاهش این اتلاف ها ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lean Supply Chain in Oil and Gas Industry Case study: Iranian Offshore Engineering and Construction Company

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Etemadi 1
  • Ahamadreza Kasraei 2
1 M.A Student in Industrial Management, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Industrial Management, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, Oil and gas industry has made fundamental changes in growth and development of our country and contemporary demands for oil products and their various applications, in parallel, our country’s potential in this fields leads to noticeable investments of government on this industry. In this regard, the first step is supplying equipment which are needed for transformation the hydrocarbon resources to refineries. Next step is applying specific operations and processes to produce the favorable products. Supplying equipment in shortest time and highest quality make the supply chain more efficient and help an organization to reach its mission. The main aim of this study is to increase the efficiency of the supply chain by the lean supply chain. This process commences with recognition of waste parameters in supplying types of equipment in Iranian Offshore Engineering and Construction Company, and then the parameters sort based on priority and finally led to propose some solution for omission or decline of wastes. So, consulting with professionals, 10 main wastes have been recognized and sorted by applying AHP method by Expert Choice software. In conclusion, several solutions have been proposed for decreasing of wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lean
  • Waste
  • Supply Chain
  • prioritization
  • Control
1- Cheng et al., (2013). Supply chain management with lean production and RFID application: A case study, Corresponding author contact information Expert Systems with Applications, 40: 3389-3397.

2- Etemadi, A. (2013). Study and prioritization of key factors impacting job motivation in a project-based organization in oil and gas industry, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2: 41-45.

3- Ghazanfari et al. (2002). Supply Chain Management. Tadbir magazine, 117: 20-27.

4- Goldartt, E. (1997) Critical chain Great Barrington, MA: North river Press.

5- Kasraei et al., (2011). Investigation of Causes for Cost Reducing and Proposing of Model for Lean Production, the first international conference of management and innovation.

6- Kosonen, K. & Buhanist. P, (1995). Customer focused lean production development. International Journal of Production economics, 41: 211-216.

7- Laudon et al., (2002). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall international editions Prentice Hall.

8- Modarres et al., (2007). Design of Supply Chain Based on Type and Product Life Cycle. Danesh-e-Modiriat Journal, 149-176.

9- Morris, D. & Donnelly. T. (2004). Supplier Parks in the Automotive Industry. International Journal of Supply Chain Management, 9: 129-133.

10- Nightingale, D. & Milauskas, R. (1999).  Transition - To - Lean Roadmap Enterprise Level, Progress Report, Lean Aerospace Initiative. Cambridge, 12-13.

11- Ross, F. (2004). Introduction to E-Supply Chain Management: Engaging Technology to Build Market-Winning Business Partnerships. Lucie press. First publication

12- Sunil et al., (2008). Supply chain. Second edition, Upper Saddle River, chapter 1.

13- Tarket, R, Lean Manufacturing Implementation. (2001). Notes for the course of manufacturing strategies.

14- Vachon et al., (2013). Lean management and supply management: Their role in green

practices and performance, Journal of Cleaner Production, 39: 312-320.

15- Yang et al., (2011). Impact of lean manufacturing and environmental management on business performance. International Journal of Production Economics, 129: 251-261.