انتخاب تأمین کنندگان چابک در زنجیره تأمین محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از ویکورفازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشدمدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحدعلوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع چابکی زنجیره تامین، به شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس معیارهای چابکی پرداخته شده است. از این رو در گام اول با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعات صورت گرفته، تعداد زیادی معیار چابکی استخراج گردیده سپس با استفاده از روش دلفی فازی، نظرات خبرگان در مورد معیارهای شناسایی شده و معیارهای مورد نظر خبرگان تجمیع و در نهایت با استفاده از روش ویکور فازی، 5 تامین کننده یک شرکت توزیع کننده محصولات آرایشی و بهداشتی بر اساس معیارهای شناسایی شده رتبه بندی شده و نتایج زیردرمطالعۀ موردی حاصل گردیده است:1- تامین کننده شماره 2 بالاترین جایگاه را از آن خود نمود 2- به منظورحصول اطمینان وایجاد نتایج واقعی تردرانتخاب تامین کننده ای که دارای  ویژگی های تامین چابک باشد لازمست از متدهایی که درروابط بین معیارهای ارزیابی و انتخاب بر وزن معیارها و رتبه بندی تأمین کنندگان موثرند استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using “FUZZY VIKOR” Method to Select Suppliers in Agile Supply Chain (Case Study: Cosmetic Products)

نویسندگان [English]

  • Nazanin Pilevari 1
  • Elham Ataei Kchooei 2
1 Assistant Professor of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Yadegar Imam Khomeini branch, Islamic Azad University, Shahr-e Rey, Iran
2 M.A in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we identified many criteria for readiness in the supply chain. Then with Utilization of fuzzy Delphi, ideas of experts about criteria gathered in 8 final criteria. Next step had been devoted to prioritization of five suppliers in a company of distribution of cosmetic products based on final criteria with fuzzy VIKOR. The following results were achieved upon analysis of the data gathered for the case: The second supplier achieved the highest degree. The application of the method which selects the evaluating factors according to their values and also their relationship with ranking the suppliers leads to the most realistic results.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Agile Supply Chain
  • Fuzzy VIKOR
1-      Alev Taskin Gumus. (2009). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two fuzzy-AHP and TOPSIS methodology, Expert Systems with Applications.36:4067– 4074.

2-      Chou, S. Y., & Chang, Y. H. (2008). A decision support system for supplier selection based on a strategy-aligned fuzzy SMART approach. Expert Systems with Applications. 34:2241–2253.

3-      Christopher, Martin. (2004). Creating agile supply chain, Cranfield School of management.

4-      DeBoer, L., Labro, E., &et al. (2001). A review of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing & Supply Management. 30: 75-89.

5-      Hu, Allen H. and Hsu, Chia-Wei. (2010). Critical factors for implementing green supply chain management practice: An empirical study of electrical and electronics industries in Taiwan, Management Research Review. 33:586-608.

6-      Jassbi, J., Pilevari N., & et al. (2014). Role of Time in Agile Supply Chain, International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 25: 115-124.

7-      Kidd, P. (2000). Two definitions of agility, available at website address: http://www.cheshiire henbury.com.

8-      Kumar, M., Vrat, P., & et al. (2004). A fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Computers and Industrial Engineering. 46: 69–85.

9-      Lee, Amy H I. (2009) . A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, Expert Systems with Applications, 2879–2893.

10-  Li Guo-Dong, Yamaguchi Daisuke & Nagai Masatake. (2008). A grey-based rough decision-making approach to supplier selection.

11-  Mikhailov, L. (2002). Fuzzy analytical approach to partnership selection in formation of virtual enterprises. Omega: The International Journal of Management Science. 30: 393 – 401.

12-  Opricovic Serafim. (2008). A compromise solution in water resources planning. Water resource management.

13-  Opricovic Serafim & Tzeng Gow-hshiung. (2007). Compromise solution by MCDM method: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research. 156: 445–455.

14-  Radfar, R., Pilevari, N., & et al.(2012).A pattern presentation to realize the effect of agility's factors on supply chain operation in automobile industry,(case study; Sapco Co. supply chain). Journal of Industrial Management Faculty of Humaities. 21,115-127.

15-  Sayadi Mohammad Kazem; Heydari Majeed, & et al. (2009). Extension of VIKOR method for decision making problem with interval numbers. Applied Mathematical Modeling. 33, 2257–2262.