ارائه چهارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس( بوشهر).

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس( بوشهر)

چکیده

در دنیای امروزی زنجیره تامین مزیت‌های فراوانی برای سازمان‌ها دربر داشته است، به همین اکثر سازمان ها به زنجیره تامین پیوسته اند. از طرفی دیگر اندازه‌گیری عملکرد یک رکن ضروری برای پیشرفت و ارزیابی سازمان های امروزی است. عملکرد سازمان ها در طول زنجیره تامین به یکدیگر وابسته می باشد و سنجش میزان عملکرد یک سازمان به تنهایی نشان دهنده عملکرد زنجیره تامین نمی باشد. طبیعی است که با بکارگیری روش‌های مرسوم نمی توان به ارزیابی عملکرد سازمان ها در طول زنجیره تامین اقدام نمود. در واقع ماهیت وجودی زنجیره تامین باعث گردیده است که ارزیابی عملکرد نیز دچار دگرگونی گردد. در این مقاله سعی شده است با مرور ادبیات پیشین، مدلی مفهومی از شاخص های عملکرد زنجیره تامین در قالب مدل کارت امتیازی متوازن ارائه شود. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی به اندازگیری اوزان در صنعت مواد غذایی اقدام شده است. پس از گرفتن نظرات تعدادی از متخصصان حاضر در زنجیره‌ی تأمین و انجام محاسبات مربوط، مشخص گردید که دیدگاه مشتری دارای بیشترین اهمیت می باشد. فرآیندهای داخلی، مالی و یادگیری و رشد به ترتیب در در رده بعدی قرار می گیرند. همچنین از میان معیارهای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین در صنعت غذایی، کیفیت بیشترین اهمیت را دارا می باشد. شاخص های کارآیی، رقابت پذیری و قابلیت اطمینان به ترتبیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Framework for Measuring the Performance of Food Supply Chain by an Integrated BSC and FAHP Approach

نویسندگان [English]

 • Alireza Peykam 1
 • Hamid Shahbandarzadeh 2
 • Ali Raghibzadeh 3
1 Master in Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant Prof.in Industrial Management Group, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 M.A in Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In today's world due to the advantages of the supply chain for organizations, the majority of organizations have joined the supply chain. On the other hand, Performance Assessment is an essential element for the development of modern organizations. Because of joining the organizations to supply chain, organizations performance linked together along the supply chain and the measure of an organization's performance rate alone doesn’t indicate the performance of the supply chain. For this reason, in this study, we tried to review the previous literature and present a Comprehensive conceptual model of supply chain performance indicators in the balanced scorecard model. Then, BY using fuzzy analytic hierarchy process, the measured weights Model of Balanced Scorecard in the food industry were calculated. After getting feedback from some professionals in the supply chain and doing the calculation, it has been found that the customer perspective is most important and internal process, financial and learning and growth perspective in the supply chain performance importance, respectively. The quality of the food supply chain performance metrics is also the most important indicator and efficiency, competitiveness and reliability indicators are important, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Measurement
 • Supply Chain
 • Balanced Scorecard
 • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
 1. Azar, A., & Faraji, H. (2011). Fuzzy management science. Tehran: Kind book publishing.
 2. Aghajani, H., & Malaki, M. (2013). introducing a framework for Performance Assessment of supply chain by an integrated BSC and FAHP approach. operation research, 9(3), 1-11.
 3. Beamon, B. M. (1999) .Measuring supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management, 19(3), 275-292.
 4. Behrouzi, F., Wong, K., & Behrouzi, F. (2011). A Study on Lean Supply Chain Performance Measures of SMEs in the Automotive Industry. 978-1-4577-0739-1/11/26.00.
 5. Brewer, P., & Speh, T. (2000). Using the balanced scorecard to measure supply chain performance. Journal of Business Logistics.
 6. Chan, F. (2003). Performance Measurement in a Supply Chain. Adv Manuf Techno, 534-548.
 7. Chaowarut, W., Wanitwattanakosol, J., & Sopadang, A. (2009). A Framework for Performance Measurement of Supply Chains in Frozen Food Industries.
 8. Chia, A., Goh, M., & Hum, S.-H. (2009). Performance measurement in supply chain entities:balanced scorecard perspective. Benchmarking: An International Journal.16(5), 605-620.
 9. Chang, D.Y. (1992). Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and Applications .WorldScientific, Singapore
 10. El-Baz, M. (2011). Fuzzy performance measurement of a supply chain in manufacturing companies, 6681-6688.
 11. Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R .(2004). A framework for supply chain performance measurement. Int. J. Production Economics, 333-347
 12. HOLY GHOST, F., & GNANADHAS, E. (2011). Impact Of Service Quality In Commercial Banks On The Customers Satisfaction: An Empirical Study. International Journal of Multidisciplinary Research, 1(6).
 13. Haghshenas, A., Ketabi, S., & Dalvi, M. (1386). Balanced Scorecard performance measurement using the analytic hierarchy process Fuzzy. Journal of Knowledge Management, 20(3), 21-46.
 14. Hung, L., Ngai, E., & Cheng, T. (2002). Measures for evaluating supply chain performance in transport logistics. Elsevier science LRtd and Transportation Research.
 15. Jiang, H., & Ruan, J.(2008). Analysis of Influencing Factors on Performance Measurement of the Supply Chain Based on SCORmodel, 2141 - 2146.
 16. Khademi gerash, M., & ghazizadh, M. (2006). Factors affecting the decision of shareholders at Tehran Stock Exchange on the basis of structural equation modeling. Scientific journal Journal of conduct, 4(1).
 17. Kaplan, R. S. Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, 1996, 74 (1).
 18. Lambert, D., Cooper, M., & Pagh, J. (1998). Supply chain management: Imlementation issues and research Opportunities. the international Journal of Logistics Management, 9, 1-19.
 19. Lindner, C. (2009). Supply Chain Per formance Measurement.
 20. Momeni, M. (2006). New topics Operations Research (1 ed.). Tehran: Tehran University School of Management.
 21. Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (1995). Performance measurement system design:a literature review and research agenda. International Journal of Operations and Production Management, 15, 80-116.
 22. Stefanović, N., & Stefanović, D. (2011). Supply Chain Performance Measurement System Based on Scorecards and Web Portals. 8.
 23. Shahbandarzadeh, H., & Peykam, A. (2012). A model to identify factors affecting supply chain management approach to the study of new texts. National Conference on Industrial Engineering. Tehran: Islamic Azad University, Tehran.
 24. Tavakoli, G., Bagherzadeh nayeri, M., & Shabai, S. (2011). Design and Implementation of a performance evaluation model research and development centers: the integration of DEA and Balanced Scorecard. Management research in Iran, 15(1), 135-158.
 25. Thakkar, J., Kanda, A., & Deshmukh, S. (2009). Supply chain performance measurement framework for small and medium scale enterprises.
 26. Wang , Y., Lou , Y., & Hua , Z. (2008). On the Extent Analysis Method for Fuzzy AHP and its Applications. Eur J Oper Res, 186, 735-47.
 27. Ying, J., & Li-jun, Z. (Eds.). (2011). The Quantitative Research on the Index System of Supply Chain Performance Measurement Based on SCOR. International Conference on ICCE2011, AISC 112, pp. 375-382. Verlag Berlin Heidelberg.
 28. ZHANG, W. h. (2010). Assessing Supply Chain Performance Based on Problem Discovery and Analysis. 1271 – 1275.