شاخص های ارزیابی جهت انتخاب تامین کنندگان حوزه تحقیقات براساس روش فازی چند معیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، ایران

4 کارشناسی ارشد ریاضی،دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

5 کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

چکیده

در حال حاضر معیار و روش مشخصی برای انتخاب پیمانکاران حوزه تحقیقات وجود ندارد و معمولاً این انتخاب به صورت سلیقه‌ای انجام می گردد، لذا رویکرد هماهنگی در این خصوص مشاهده نمی گردد و اغلب پس از عقد قرارداد مشخص می گردد که پیمانکار مورد نظر به درستی انتخاب نشده است. لذا لازم است برای تصمیم‌سازی در این حوزه الگویی ارائه شود که در انتخاب پیمانکاران به مدیران مربوطه کمک نماید.در واقع در این مقاله شاخص‌های ارزیابی تأمین‌کنندگان دانشی از جمله دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است و با در نظر گرفتن چهار شاخص : 1- قیمت 2- کیفیت 3- زمان تحویل 4- سابقه همکاری و عملکرد گذشته به عنوان معیارهای کلی برای انتخاب پیمانکار تحقیقاتی با استفاده از مدل TOPSISفازی به انتخاب تأمین کننده نهایی برای امر تحقیقات پرداخته‌ایم. در آخر یک مثال موردی با 5 کاندید و 4 تصمیم گیر برای روشن تر شدن موضوع آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Multi-Criteria Assessment Methods to Select Contractors with Regard to the Research Phase

نویسندگان [English]

 • Sina Namazi 1
 • Amir Sadeghi 2
 • Mahmoud Modiri 3
 • Zahra Gorajaghlo 4
 • Shayan Satari 5
1 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Karaj, Iran
2 PhD Student in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
3 Assistant Professor, School of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
4 Master of Mathematics, School of Mathematical Sciences, Isfahan, Iran
5 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Currently, there is no standard procedure for the selection of contractors, research areas and often taste the selection is done, it cannot be coordinated approach in this regard, often after the contract becomes clear that the contractor is properly chosen, is not. Therefore, it is necessary to provide a model for decision-making in this area that the respective managers to assist in the selection of contractors. In fact, in this study, evaluation of knowledge providers such as universities, companies, and research centers studied Based and taking into account four criteria: 1. price 2. Delivery Time 4. 3. Quality of working experience and past performance as general criteria for selecting a contractor for research using fuzzy TOPSIS model to final supplier selection for the research we have discussed. Finally, a case study of 5 candidates and 4 decisions has been chosen to clarify the issue.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supplier selection
 • Multi-Criteria Decision
 • fuzzy numbers
 • TOPSIS
 1. Asghar Pour, Mohammad Javad. (2010). Multi-criteria decision making, Tehran, Tehran University.
 2. Momeni, Mansor. (2007). New topics Operations Research, Tehran, Tehran University, School of Management.
 3. Chen, C.T. )2000(. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, fuzzy sets and systems. 114, 1-9.
 4. Chu, T. C. (2002(. Selecting plant location via a fuzzy TOPSIS approach. International journal of manufacturing technology 20, 859-864.
 5. Jeremy Howells, Dimitri Gagliardi and Khaleel Malik. )2008.( The growth and management of R&D outsourcing : evidence from UK pharmaceuticals, R&D Management 38, 2. 
 6. Sherehiy, Bohanda,)2009( A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes, Sciencedirect, , volume 37, Issue 16, Pages 445-460.
 7. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska. (2012), Models of information and knowledge transfer in IT outsourcing projects, Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1165–1169.
 8. Klepper, R., & Jones, W. (2004). Outsourcing information technology systems and services, Retrieved form: http:..www.businessforum.com.Woj01.html.
 9. Lacity, M. C., Khan Shaji, A., & Willcocks, L. P. (2009). A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice, Journal of Strategic Information Systems, 18(3), 130–146
 10. Yang, C., & Huang, J. B. (2000). A decision model for IS outsourcing. International Journal of Information Management, 20, 225-239.
 11. Wang, J. J., & Yang, D. L. (2007). Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information system outsourcing. Computers and Operations Research, 34 3691-3700.