شناسایی و اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترفیع صنعت پلاستیک با استفاده ترکیب فنون تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریتMBA، دانشگاه پیام نورکرج

چکیده

بازاریابی فرایندی است که بوسیله آن افراد با مبادله کالاها، به تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. امیخته بازاریابی یا 4 p(قیمت،محصول،مکان یا توزیع و ترفیع) ابزاری توانمند است که به پیشبرد اهداف بازاریابی کمک می کند. مقصود ازترفیع، فعالیت هایی است که شرکت بر اساس آن ها اطلاعات خوبی از محصولات خود در اختیار خریدار قرار
می دهد و او را تشویق به خرید محصول  می نماید، از این رو می توان با اولویت بندی مولفه های امیخته ترفیع (تبلیغات، پیش برد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم) متناسب با هر کسب و کار، به افزایش فروش نائل شد. هدف تحقیق حاضر، کمک به مدیران شرکت های فعال در صنعت پلاستیک برای تصمیم گیری بهتر درمورد شناسایی و اولویت‌بندی ابزارهای آمیخته ترفیع مناسب است. لذا در این تحقیق ابتدا 22 ابزار مؤثر برای انجام فعالیت های ترفیعی در صنعت پلاستیک با مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی نظرات خبرگان و صاحب نظران این صنعت شناسایی شد. تعداد 105 نفر از مدیران ارشد(بازرگانی، فروش، بازاریابی و...) به عنوان کارشناس، که حداقل 5 سال در صنعت فوق مشغول به فعالیت هستند مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که همة مؤلفه های آن دارای ضریب آلفای کرونباخ در دامنة 65 تا 83 درصد بودند و روایی پرسشنامه توسط صاحب ‌نظران تایید گردید. بعد از شناسایی ابزارهای ترفیعی مناسب توسط خبرگان، با استفاده از تکنیک هایMADM SAW)، TOPSIS، ELECTERE و تخصیص خطی رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی، از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپلند (COPELAND)، استفاده نمودیم. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپلند، نشان داد که استفاده از روش های تبلیغات تلویزیونی، )Trade fairs ایجاد یک تصویر ویژه در ذهن مشتری با در معرض دید قرار دادن محصول) و فروش حضوری محصول، نسبت به سایر ابزارهای ترفیعی دارای بیشترین اهمیت هستند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مدیران فروش و بازاریابی صنایع تولیدی پلاستیک قادر خواهند بود با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه به شناسایی بهترین ابزارهای ترفیعی صنعت خود دست یابند و موجبات بهبود فروش محصولات خود را فراهم کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hybrid MCDM Model to Identify and Prioritize of Promotional Mix Tools in Plastic Industry

نویسندگان [English]

 • Ali Mohaghar 1
 • Shahram Hashemnia 2
 • Seyed Hojjat Bazazzadeh 3
 • Roya Eghbal 4
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Business Administration & MBA, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master Senior of Department of Business Administration & MBA, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Master of Science in Master Of Business Administration (MBA), Payam-e -Noor University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Marketing is a process by which people exchange goods and meet their needs and demands. Marketing mix or 4p (product price, place, promotion) is a powerful tool that helps to advance marketing goals. The purpose of promotion is the activities by which the company gives costumer good information about its products and encourages him/her to purchase. So, by prioritization of the components of promotion mix (Advertisement, Sale promotion, Public relations, Personal selling, Direct marketing) compatible with any business, increase in the sale can be achieved. The purpose of this study is to help managers in plastic industry companies in order to identify and prioritize mix promotional tools to improve their sale. For this purpose, 22 effective promotional tools in the plastic industry were identified with the help of library research and experts ideas. 105 head managers with at least 5 years of experience were examined. To collect the data, the researchers used a questionnaire with Cronbach Alpha with the range of 65-83 for all the items and the Validity of questionnaire was confirmed by the experts. After identifying appropriate mix promotional tools by experts, they were prioritized by MADM methods (SAW, TOPSIS, ELECTRA, and LINMAP). As the results of mentioned methods were not the same, in order to reach a consensus, the researchers used mix methods called Copeland. The result of prioritizing by Copeland showed that TV advertisement, trade fairs (creating a special imagination in costumer’s mind by showing the product) and present sale of the product, have more priority relative to other tools. Based on the results, managers and marketers in the plastic industry will be able to identify the best mix promotional methods by the use of multi-attribute decision-making methods and so they can enhance their sale.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Promotion mix
 • advertisement
 • Sale promotion
 • Public Relations
 • Personal selling
 • Direct Marketing
 • MADM methods
 1. Adetunji, R. R., Nordin, S. M., & Noor, S. M. (2014). The Implementation of Integrated Marketing Communication (IMC) Principles in Branding and Advertising: A Conceptual Exploration. New Media and Mass Communication, 21: 23-28.
 2. Agaku, I. T., et al. (2014). “Trends in exposure to pro-tobacco advertisements over the Internet, in newspapers/magazines, and at retail stores among US middle and high school students, 2000–2012. Preventive medicine 58: 45-52.
 3. Anderson, William (2006). “Using public relation to “win” a war against a monopoly. Public Relation Review:(32).
 4. Antunes, P., et al. (2015). Liquid level gauge based in plastic optical fiber.” Measurement 66:238-243.
 5. Banerjee, S. (2009). Effect of product category on promotional choice: comparative study of discounts and freebies.” Management Research News,32(2): 120-131
 6. Barrett, H. and A. Weinstein (2015). “Corporate entrepreneurship, the marketing mix, and business performance.” Proceedings of the 1997 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 7. Bathelt, H. (2012). “16 International trade fairs and world cities: temporary vs. permanent clusters.” International handbook of globalization and world cities: 177.
 8. Beach, L. R. (Ed.). (2014). “Decision making in the workplace: A unified perspective.” Psychology Press.
 9. Berger, B. K. & J. Meng (2014). “Creating the Future in Communication Management: A Global Study of Leadership in Public Relations and Communication Management.” Routledge.
 10. Bhargava, M. & N. Donthu (1999). “Sales response to outdoor advertising.” Journal of Advertising Research 39: 7-18.
 11. Blattberg, R. C., & Neslin, S. A. (1990). “Sales promotion: Concepts, methods, and strategies Englewood Cliffs,” NJ: Prentice Hall: 349-350.
 12. Brotherton, T. (2015). “The Role of International Economic Development in the use of Integrated Marketing Communications.” Creating and Delivering Value in Marketing, Springer: 239-245.
 13. Burkovski, A., et al. (2014).“Rank Aggregation for Candidate Gene Identification. Data Analysis.” Machine Learning and Knowledge Discovery, Springer: 285-293.
 14. Celebi, S. I. (2007). “The credibility of advertising vs Public Relations for new FMCGs in Turkey.” Corporate Communications: An International Journal.12(2): 161-176.
 15. Chan, K. & Cai, X. (2009). “Influence of television advertising on adolescents in China: an urban-rural comparison.” Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers. 10(2): 133-145.
 16. Charon, I. & O. Hudry (2010). “An updated survey on the linear ordering problem for weighted or unweighted tournaments.” Annals of Operations Research 175(1): 107-158.
 17. Chen, Y.-T. & C.-T. Chang (2014). “Multi-coefficient goal programming in thinning schedules to increase carbon sequestration and improve forest structure.” Annals of Forest Science 71(8): 907-915.
 18. Christiana, M. & M. Rajan (2015). “Brand loyalty of customers towards mobile telephone service providers in India–An empirical analysis.”EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies 5(1): 90-100.
 19. Chuang, C.-C., et al. (2014). “Analyzing the edge of professional Taiwanese baseball league starting pitchers using the Entropy and TOPSIS method.”
 20. Cobb, N. K., et al. (2013). “Forensic analysis of online marketing for electronic nicotine delivery systems.”Tobacco control: tobaccocontrol-2013-051185.
 21. Copeland, A. H. (1951). “A reasonable social welfare function. University of Michigan Seminar on Applications of Mathematics to the social sciences.”
 22. Costa, C. & R. Baptista (2015). “Organizational Heritage and Entrepreneurship: Steven Klepper’s Theories Reflected in the Emergence and Growth of the Plastic Molds Industry in Portugal.” Entrepreneurship, Human Capital, and Regional Development, Springer: 281-293
 23. Cui, G. & P. Choudhury (2015). “Effective strategies for ethnic segmentation and marketing.” Proceedings of the 1998 Multicultural Marketing Conference, Springer.
 24. Cutlip, S. C., Allen. (1971). “Effective Public Relations.” Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey., 4thed.
 25. Decastro, J. A. (2015). “Rotatable fountain display device.” Google Patents.
 26. Dinner, I. M., et al. (2014). “Driving online and offline sales: The cross-channel effects of traditional, online display, and paid search advertising.” Journal of Marketing Research 51(5): 527-545.
 27. Director, R. (2015). “Seminar-Research School of Humanities and the Arts-ANU-Research School of Humanities and the Arts-ANU.”
 28. Duffy, D. L. (2005). “Direct selling as the next channel.” Journal of Consumer Marketing, 22(1): 43-45.
 29. E. Schultz, D& M. P. Block (2014). “Sales promotion influencing consumer brand preferences/purchases.” Journal of Consumer Marketing 31(3): 212-217
 30. Fan, S., et al. (2015). “Demystifying Big Data Analytics for Business Intelligence Through the Lens of Marketing Mix.” Big Data Research 2(1): 28-32
 31. Farooque, A. (2015). “A Study of Ethical Issues in Advertising in India, Its impact on Youth: The Need of A Regulatory Framework.”
 32. Fox, William P. (2015). “Introduction to Multi-attribute Decision Making in Business Analytics.” In Advanced Business Analytics, Springer: 55-91.
 33. George, R. J. & J. B. Lord (2015). “Supermarket Promotional Strategies: What’s Hot and What’s Not.” Proceedings of the 1985 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.        
 34. Granzin, K. L. & G. M. Grikscheit (2015). “A Conceptual Framework for Organized Research Into the Personal Selling Process.” Proceedings of the 1985 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 35. Gupta, N. & R. Raman (2014). “Selection of Microstrip Patch Antenna Substrate for WLAN Application Using Multiple Attribute Decision Making Approach.” International Journal of Microwave Science and Technology 2014.
 36. Hadi-Vencheh, A. & M. Mirjaberi (2014). “Fuzzy inferior ratio method for multiple attribute decision making problems.” Information Sciences 277: 263-272.
 37. Hashemi, S. S., et al. (2014). “Decision making with unknown data: development of ELECTRE method based on black numbers.” Informatica 25(1): 21-36.
 38. Hayter, Jan. (2005). “The Promotional Mix: Six Key Questions.” Marketing Works Training & Consultancy.
 39. Hendrix, J., et al. (2012). “Public relations cases, Cengage Learning.”
 40. Herrera, F., López, E., & Rodriguez, M. A. (2002). “A linguistic decision model for promotion mix management solved with genetic algorithms.” Fuzzy Sets and Systems, 131(1):47-61.
 41. Hild, S. & M. Brettel (2015). “Interrelations of Advertising Channels—An Empirical Study on Online Purchase Behavior.” Proceedings of the 2009 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 42. Hill, D.J., R.R. Piggott and C.R. Griffith (2001). “Profitability of cremental generrie promotion of Australian dairy products.” Journal of Agricultural Economic, 26:253-266.
 43. Huang, Y.-T. & F.-F. Cheng (2013). “The Effect of Online Sales Promotion Strategies on Consumers' Perceived Quality and Purchase Intention: A Moderating Effect of Brand Awareness.” Service Science and Innovation (ICSSI), 2013 Fifth International Conference on, IEEE.
 44. Ic, Y. T. (2012). “An experimental design approach using TOPSIS method for the selection of computer-integrated manufacturing technologies.” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 28(2): 245-256.
 45. Jackson J.J,  (1991). “Mass participation in physical recreation.” A 15 years study in Saskatoons recreation Canada. 49(3): 33-38.
 46. Jining, L., et al. (2014). “Ranking and screening hazardous chemicals for human health in southeast China.” Organic Chem Curr Res 3(126): 2161-0401.1000126.
 47. Joo, M., et al. (2015). “Effects of TV advertising on keyword search.” International Journal of Research in Marketing.
 48. Judd, L. L., et al. (2015). “The Effect of Promotion Variables and Competitive Situations on Small Retailers’ Profitability.” Proceedings of the 1986 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 49. Kahraman, C., Cebeci, U., & Ulukan, Z. (2003). “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP.” Logistics Information Management. 16(6): 382–394.
 50. Kelleher, T. (2015). “Everybody’s Job? Managing Public Relations In The Age Of Social Media.” Public Relations As Relationship Management: A Relational Approach To the Study and Practice of Public Relations: 281.
 51. Klein, D. O. & J. R. Wueller (2015). “Intellectual Property Concerns for Sponsors of Promotional Contests and Sweepstakes.” Licensing Journal (Apr. 2015, Forthcoming).
 52. Knowles, P. A., et al. (2015). “The Attractiveness of Television Versus Magazines as Advertising Media to Target Collegians: 1989–1999–Abstract.” Proceedings of the 2000 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 53. Konuk, F. A. & C. Griffith (2015). “The effects of price consciousness and sale proneness on purchase intention towards expiration date-based priced perishable foods.” British Food Journal 117(2.(
 54. Korhonen, J. (2014). “B2B-Telemarketing Model for an International IT-Company.”
 55. Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). “Principles of Marketing.” 15th Global Edition. Pearson.
 56. Kotler, P., Bowen, J. R., and Makens, J. (2013). “Marketing for hospitality and tourism.” Pearson Higher Ed.
 57. Kumar, S. H. and M. Suratkumari (2015). “Impact of prime-time revolution on radio advertising in Bangalore city.” International Journal of Marketing and Technology 5(1): 120-126.
 58. Lai, F. W. (2014). “Impact of Marketing Communication Strategies on Consumers’ Acceptance and Brand Equity in Malaysian Fertilizer Industry.”
 59. Lakshmi, S. R. and P. Santhi (2015). “Policyholders Service Satisfaction on Marketing Mix of Life Insurance Corporation of India.” Asian Journal of Research in Business Economics and Management 5(1): 97-108.
 60. Leeflang, P. S., et al. (2015). “Examples of Database Marketing Models.” Modeling Markets, Springer: 307-336.
 61. Li, J., et al. (2015). “The Lingering Effects of Tobacco Control Advertising The Phenomenon and Its Implications in Social Marketing.” Social Marketing Quarterly: 1524500415577833.
 62. Linsen, M. A. (1993). “Cavring out sales.” Journal of Progressive Grocer, 72: 43.
 63. Lotfi, F. H. and R. Fallahnejad (2010). “Imprecise Shannon’s entropy and multi attribute decision making.” Entropy 12(1): 53-62.
 64. Luxton, S. & P. Q. Brito (2015). “The Role of Sales Promotion: A Multi-Cultural Comparison between Australia and Portugal.” Proceedings of the 1998 Multicultural Marketing Conference, Springer.
 65. Madani, K., et al. (2014). “Social planner’s solution for the Caspian Sea conflict.” Group Decision and Negotiation 23(3): 579-596.
 66. Maier, K., et al. (2014). “The Effects of Effort-Feedback on Time Spent for Information Processing in Multi-criteria Decision Making.” New Perspectives in Information Systems and Technologies, Springer,1: 535-544.
 67. Mascarenhas, O. A., et al. (2015). “Marketing Educational Services to Returning Adults.” Proceedings of the 1994 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 68. McLean, I. (2015). “The strange history of social choice, and the contribution of the Public Choice Society to its fifth revival.” Public Choice 163(1-2): 153-165.
 69. Miller, A. R. & G. P. Lantos (2015). “Specialty Advertising: The Overlooked Medium.” Proceedings of the 1987 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 70. Milligan, J. (2014). “DMA pushes back on ICO direct marketing guidance.” Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 15(3): 244-245.
 71. Munuera, J. L. & S. Ruiz (1999). “Trade fairs as services: a look at visitors’ objectives in Spain.” Journal of Business Research 44(1): 17-24.
 72. Nelson, P. (1974). “Advertising as information.” The journal of political economy: 729-754.
 73. Okeke, I. E., et al. (2014). “Public Relation Skills of University Librarians in South-East Geo-Political Zone of Nigeria.” New Media and Mass Communication 30: 8-12.
 74. Oumlil, A. B., et al. (2015). “Getting the Most Out of Trade Fairs in International Marketing.” Proceedings of the 1998 Multicultural Marketing Conference, Springer.
 75. Page, T. G. & E. Adams (2014). “Public relations tactics and methods in early 1800s America: An examination of an American anti-slavery movement.” Public Relations Review 40(4): 684-691.
 76. Pardalos, P. M., et al. (2013). “Advances in multicriteria analysis.” Springer Science & Business Media.
 77. Pelham, A. & L. Tucci (2015). “The Influence of Salesperson Customer Orientation, Adaptive Selling, and Interpersonal Listening on Consulting Effectiveness.” Proceedings of the 2008 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 78. Peng. Kua-hsin, & Gwo-Hshiung Tzen.2013. “A hybrid dynamic MADM model for problem-improvement in economics and business.” Technological and Economic Development of Economy no. 19 (4):638-660.
 79. Plank, R. E. & J. D. Lindquist (2015). “Developing Process Mapping Skills: A Case Study.” Proceedings of the 1995 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 80. Ramchandani, C. (2015). “Towards E-Commerce–A Study of Changing Trends in India.” International Journal of Innovative Research and Development 4(2).
 81. Rao, C. & G. Crawford (2015). “An Analysis of the Effectiveness of Consumer Premium Promotions.” Proceedings of the 1986 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 82. Reis, R., et al. (2015). “Developing relationships through direct marketing in a business-to-business context: the training sector in Portugal.” International Journal of Engineering and Industrial Management(2): 47-59.
 83. Robson, K. & L. Pitt (2014). “The neglected art (and science) of financial services advertising.”The Routledge Companion to Financial Services Marketing: 291.
 84. Rosenthal, W. (2015). “The Use of National Charity Telethons as a Marketing Tool.” Proceedings of the 1982 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 85. Roy, B. Vincke, P. (1981). “Multi-criteria analysis: survey and new directions.” European Journal of Operational Research, 8: 207–18.
 86. Seitz, V. A. & T. K. Massey Jr (2015). “Toward Conceptualizing a Model of Direct Marketing Responsiveness in Consumer Environments.” Proceedings of the 1990 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.  
 87. Shalhoub, L. A. B. & M. H. Shalhoub (2012). “Maximizing the Effectiveness of Communications and Information Technology in the Field of Business and Marketing.” Middle-East Journal of Scientific Research 12(5): 738-743.
 88. Shannon, C. & W. Weaver (1947). “The Math Theory of Communica,” theUniversity of Illinois Press, Urbana.
 89. Shimp, T., & Andrews, J. C. (2013). “Advertising promotion and other aspects of integrated marketing communications.” Cengage Learning.
 90. Skinner, R. W. (2015). “Direct Marketing: The Future is Now.” Proceedings of the 1982 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 91. Smith, B. S. (2015). “The Effects of Retail Sales Promotions on Consumer Decision Making Strategies and Attitude-Behavior Consistency.” Proceedings of the 1990 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, Springer.
 92. Smith, G. D. (2015). “Interactive marketing system.” Google Patents.
 93. Smith, R. D. (2013). “Strategic planning for public relations.” Routledge.
 94. Song, S., et al. (2015). “Financial Determinants of Sales Promotion Spending.”
 95. Soper, J. B. (2015). “Public Relations Campaign Guide: The Importance of Affordable Housing.”
 96. Srinivasan, V., & Shocker, A. D. (1973). “Linear programming techniques for multidimensional analysis of preferences.” Psychometrika, 38(3): 337-369.
 97. Stone, B. & R. Jacobs (1988). “Successful direct marketing methods,” NTC Business Books Lincolnwood, IL.
 98. Student, H. (2015). “Camrose Public Library, 2015, Marketing Plan.”
 99. Suresh, C, K Anandanatarajan, & R Sritharan. (2015). “Effect Of Sales Promotion Tools On Customer Purchase Decision With Special Reference To Specialty Product (CAMERA) At Chennal, Tamilnadu.” Asia Pacific Journal of Research (I). Issue XXI.
 100. Taylor, C. R. (2015). “Creating win–win situations via advertising: new developments in digital out-of-home advertising.” International Journal of Advertising 34(2): 177-180.          
 101. Thomas, A. (2015). “The Economics of Successful Billboard Advertising.”
 102. Tritanti, Ruella Juniar. 2015. “The AnalySISsis Of Promotion Mix Affecting Customer Purchase Decision To Buy Women’s Clothing Via Online Store.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB no. 3 (1).
 103. Tzeng, G.-H. & J.-J. Huang (2011). “Multiple attribute decision making: methods and applications.” CRC Press.
 104. Verma, S. K. S. D. P. (2015). “Sales Promotion: A Study On Cutomer Satisfaction Perspective.” Global Journal Of Multidisclplinary Studies. 4(5).
 105. Wan, S.-P. & D.-F. Li (2013). “Fuzzy LINMAP approach to heterogeneous MADM considering comparisons of alternatives with hesitation degrees.” Omega 41(6): 925-940.
 106. Wang, F., Zhang, X. P. S., & Ouyang, M. (2009). “Does advertising create sustained firm value? The capitalization of brand intangible.” Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 130-143.
 107. Wiencierz, C., et al. (2015). “Where Does My Money Go? How Online Comments on a Donation Campaign Influence the Perceived Trustworthiness of a Nonprofit Organization.” International Journal of Strategic Communication 9(2): 102-117.
 108. Wildner, R. & G. Modenbach (2015). “The Long-Term ROI of TV Advertising in a Digital World.” GfK Marketing Intelligence Review 7(1): 54-60.         
 109. Wilen, R. & G. Kramer (2014).” Customizable interactive gifting and advertising system and method.” Google Patents.
 110. Wilson, J. & R. Jibrin (2014). “Community Relations: An Impetus for Educational Growth and Development in Nigeria.” Research on Humanities and Social Sciences 4(15): 33-38.
 111. Wong, Anne Ling Ling. (2011). “Promotion mix: level of awareness and purchase likelihood.”
 112. Yohanes Chiftri, Y, Maria Magdalena Minarsih, & Andi Tri Haryono. (2015). “Penaruh Product Quality Dan Promotion Mix Terhandap Repurchase Intention Atas Produk Kaca Dark Grey Pada Pt. Real Glas Semarang.” Journal of Management no. 1 (1).
 113. Yoo, K., et al. (2015). “Trends in the use of statistics in major advertising journals over four decades.” International Journal of Advertising(ahead-of-print): 1-24
 114. Zeng, X.-t., et al. (2014). “A Value and Ambiguity-Based Ranking Method of Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers and Application to Decision Making.” The Scientific World Journal 2014.
 115. Zhang, X. & Z. Xu (2014). Interval programming method for hesitant fuzzy multi-attribute group decision making with incomplete preference over alternatives. Computers & Industrial Engineering 75: 217-229.
 116. Zucker, J. & T. R. Shapiro (2015). Systems and methods for optimizing mar.