شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه مالک صنعتی اشتر

3 دانشجوی دکترای رشته مهندسی صنایع دانشگاه مالک صنعتی اشتر

چکیده

در این مقاله سعی شده است مهم ترین عوامل کلیدی برای ایجاد سازمان چابک در صنعت تولیدی شرکت صنایع مخابرات صاایران، به ترتیب اهمیت معرفی گردند. در این راستا، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر در تشکیل سازمان چابک در این صنعت شناسایی گردیده و اولویت توجه به هرکدام از آن ها با روش AHP فازی – گروهی مشخص شد. برای شناسایی تواناسازهای چابکی، از بررسی و مطالعه ادبیات موضوع در این زمینه استفاده شد. سپس به منظور ایجاد ساختار سلسله مراتبی از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید. بدین منظور نظرات 80 نفر از متخصصان و صاحبنظران، توسط پرسشنامه اخذ گردید. روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه، با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات چند تن از صاحبنظران تأیید شد. برای پایایی این پرسشنامه نیز، مقدار آلفای کرونباخ  بدست آمده برای تمامی ابعاد بیشتر از 7/0 بوده و دلیل بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاری پاسخ های افراد با عناصر پرسشنامه تأکید دارد. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی پانزده زیرمؤلفه در چهار گروه قرار گرفت و ساختار سلسله مراتبی تشکیل گردید. در مرحله بعد، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی- فازی و با مشارکت خبرگان صنعت، وزن هرکدام از مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها تعیین شد. نرخ ناسازگاری برای تمامی جداولِ تکمیل شده توسط خبرگان محاسبه گردید و کمتر از 1/0 بدست آمد. با توجه به یافته ها، مؤلفه فناوری در اولویت اول و زیرمؤلفه های سخت افزار و تجهیزات، نرم افزار و فناوری اطلاعات و سازمان مجازی به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Fuzzy AHP Method of Enablers Agility Industry Segment – group

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karbasian 1
  • Bejan Khayambashi 1
  • Akbar Nilipour 2
  • Mohammad Javanmardi 3
1 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 PhD Student, Faculty of Industrial Engineering Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study attempts to present the key factors for creating an agile organization in an automotive part industry of Mashhad in order of importance. In this regard, factors and sub-factors of organizational agility in the industry were recognized and the importance of them was determined using fuzzy AHP group method. This is an application study using literature review for determining the factors and sub-factors. Afterward, in order to fit and creating the hierarchical structure, a questionnaire was made to gather the expert viewpoint.The content validity of the questionnaire confirmed using literature review, Supervisor, Co-Supervisor and the other experts. For reliability, Cronbach’s alpha value was calculated and obtained 0.7 for all dimensions of the questionnaire and indicates the internal consistency of the questionnaire. Then exploratory factor analysis was conducted and fifteen sub-factors were categorized into the four main components named technology, workers, organization and systems, and strategies. In the next section, using fuzzy analytic hierarchy process and the contributing group of industry experts, the weight of each factor and sub-factors were determined. Inconsistency rates for all tables were calculated and less than 0.1 obtained. Finally, the priorities of factors and sub-factors were determined. According to the findings, between the factors technology has the first rank and between the sub-factor hardware, software and virtual organization have the first to the third rank.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • analytic hierarchy process
  • fuzzy analysis
  • fuzzy logic
Asiyan, S., Hemmati, M.; SamandiZadeh, K,. 2009. Evaluation of strategic plans in manufacturing companies using fuzzy AHP. Journal of Industrial Management, Islamic Azad University of Sanandaj, IV: 20-1
Azar, A., and Faraji, H., (2002). Fuzzy Management Science, Tehran, Community, First Edition
Azar, A., Tizroo, A.; Muqbil BaArz., Anvari Rostami, A. (2010).  Designing supply chain agility, Interpretative modeling approach – structure. Journal of Research in Management, 14 (4): 24-1.
Bessant, J., Levy, P., Ley, C., Smith, S. & Tranfield, D. (1992). Organization design for factory 2000",International Journal of Human Factors in Manufacturing, 2 (2):95-125.
Brown,S. & Bessant,J.,(2003), "The manufacturing strategy capabilities links in mass customization and agile manufacturing-an exploratory study". International Journal of Operations and Production Management, 23 (7): 707–730.
Deng, H., (1999), "Multi criteria analysis with fuzzy pair wise comparison", International Journal of Approximate Reasoning, 21: 215–231.
Dove, R.,(1999), " Knowledge management, response ability, and the agile enterprise", Journal of Knowledge Management, 3 (1): 18–35.
Fliedner,G. &Vokurka,R.J. (1997). Agility: competitive weapon of the1990s and beyond" Production and Inventory Management Journal, 38 (3):19-24.
Hamidi, N., Hassan-Pour, A.; Kiai, M., Mousavi, Seyyed Hamid., 2009. The role of human resource management on organizational agility. Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Sanandaj, Year IV, (8):127-112.
Hormozi, A.M.,(2001). "Agile manufacturing:the next logical step", Benchmarking: An International Journal, 8 (2):132-143.
Hornby, A.S. (2000). "Oxford advanced learner’s dictionary of current English", sixth edition, oxford university press,
Jafar-Nejad, A. (1999). Agile manufacturing system, a framework enabling. Second National Conference on Industrial Engineering, University of Yazd
Kidd, P.T. (1994). "Agile Manufacturing, Forging New Frontiers", Addison-Wesley, Longman Publishing, London
Maskell, B.,(2001). The age of agile manufacturing", Supply Chain Management : An International Journal, 6 (1): 5 – 11
Naylor, J.B., Naim, M.M. & Berry, D.(1999). "Legality :integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain", International Journal of Production Economics, 62 (2):107–118.
Sharifi, H. & Zhang, Z., (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction", International Journal of Production Economics, 62(2):7-22.
Sharifi, H. & Zhang, Z., (2001). "Agile manufacturing in practice Application of a methodology", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 5, pp. 772-794.
Shishe boory, David and Hejazi, R., 2010. Applying fuzzy hierarchy process techniques with the aim of selecting the most effective way to improve productivity. Journal of Industrial Engineering Department of Tehran University, 43 (1): 66-59.
Va´zquez-Bustelo, D., Avella L. & Ferna´ndez, E.. (2006). "Agile manufacturing: Industrial case studies in Spain",Journal of Technovation, 26 (2): 1147–1161.
Yusuf, Y.Y., Sarhad, M.  & Gunasekaran, A. (1999). "Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes", International  Journal of  Production Economics,62 (2):33-43.